Gentest i forbindelse med kreftbehandling

I dag er det i mange sammenhenger mulig å finne hvilke genfeil som har betydning for hvorfor en gitt pasient har fått kreft. Det skjer i form av en gentest av selve kreftsvulsten. Svaret kan bane vei for å finne en behandling som kan sette en stopper for kreften.

På denne siden forklarer vi hva en gentest av en kreftsyk person innebærer, og hva den kan brukes til. En gentest kan også brukes for å avdekke om en person har en bestemt genfeil som kan gjøre vedkommende syk senere i livet. Det er noe ganske annet. Gentester for å finne ut av arvelighet kan du lese om på en annen side.

Hvilke kreftpasienter får tilbud om gentest av kreftsvulsten i dag?

Innenfor noen kreftformer har kunnskapen om enkelte geners betydning for kreftutvikling blitt så stor, at målrettet behandling tilbys tidlig i behandlingsforløpet.

Men i de fleste tilfeller er gentesting og målrettet behandling et tilbud til pasienter som har kreft med spredning, der all annen tilgjengelig behandling har vært forsøkt uten lenger å ha tilfredsstillende effekt.

For kreftpasienter med spredning vil det alltid bli gjort individuelle vurderinger for gentesting av svulsten.

Hvilken behandling kan en gentest åpne opp for?

Det er verdt å merke seg at en gentest ikke i seg selv er en behandling, men en diagnostisk metode som kan antyde hvilken kreftbehandling som kan fungere, for eksempel immunterapi eller målrettede legemidler som ofte tas i form av tabletter. For noen genfeil finnes presis og god behandling. Men innen forskningen har kommet enda lenger, vil ikke en gentest være til hjelp for alle.

Hvordan foregår en gentest?

En gentest innebærer at en prøve fra svulsten, enten en vevsprøve eller blodprøve, blir undersøkt ved hjelp av avanserte maskiner.

I dag er det mulig å undersøke hele genomet i en kreftcelle, det vil si omkring 22 000 gener, såkalt helgenomsekvensering. Det gjøres i en rekke forskningsprosjekter.

I vanlig praksis er det derimot vanlig å teste for feil blant gener som vi med sikkerhet vet kan ha betydning for kreftutvikling. Det kan dreie seg om et titalls eller hundretalls gener. Denne typen testing skjer rutinemessig, men også i flere kliniske studier, som IMPRESS-studien (impress-norway.no), der nettopp en gentest er forutsetning for å kunne prøve ut ny medisin.

Flere bør få gentest tidligere i behandlingsforløpet

Kreftforeningen jobber for at testkapasiteten på norske sykehus skal heves, slik at alle pasienter med spredning kan få tilbud om gentesting av svulsten så raskt som mulig etter at spredningen er konstatert. På denne måten kan målrettet behandling, hvis slik behandling finnes, komme i gang tidligere.

I mange tilfeller vil en gentest avdekke genfeil som det i dag ikke finnes målrettet behandling mot. Gentesten vil likevel ikke være fånyttes; nye gjennombrudd finner sted hele tiden, og aktuell behandling kan komme til å bli tilgjengelig på markedet uker eller måneder fram i tid.

Hvis du er under behandling og lurer på om du kan ha nytte av en gentest, ta kontakt med kreftlegen som har ansvaret for deg. Ta også gjerne kontakt med Kreftforeningens rådgivningstjeneste.

Var dette nyttig?