Til deg som er arbeidsgiver  

Når din ansatt er sykmeldt, er det viktig å ha et mål om at vedkommende skal tilbake til jobb. Dette er både av hensyn til den ansattes helse og velvære, og for å sikre en effektiv drift av din virksomhet. Som arbeidsgiver har du et særskilt ansvar for å legge til rette for en vellykket tilbakekomst til jobb.

Råd for et godt sykefraværsarbeid

Rådene under er generelle, men noe tilpasset til kreftrammede. De bør tilpasses ytterligere gjennom dialog med den sykemeldte. Du finner nyttige lenker underlagt rådene.

Når kreft rammer en ansatt trenger du kjennskap til rettigheter, plikter og muligheter.
Ved å være godt kjent med rutinene, gjør du oppfølging av sykefravær enklere. Det kan være lurt å gå gjennom rutinene jevnlig, enten i fellesskap eller i mindre grupper. Når alle kjenner rutinene, vet du og dine ansatte hva dere skal gjøre og forvente ved sykmelding.

Retningslinjer (nav.no) | Lag oppfølgingsrutiner (idebanken.no)

Den kreftsyke kan føle seg engstelig og usikker på sykdommen og behandlingen, noe som kan påvirke evnen til å jobbe og fungere i hverdagen. Alle kreftpasienters behandlingsforløp er forskjellige. I tillegg til den fysiske påkjenningen av kreft og kreftbehandling, er det også en psykisk påkjenning forbundet med sykdommen.

Dine holdninger til sykefravær – både generelt og ved kreft – er avgjørende for hvordan du følger opp sykefravær blant ansatte. Holdningene dine påvirker også arbeidskulturen og hvordan dere i fellesskap håndterer sykefravær.

Det kan derfor være nyttig å øke kunnskapen om kreft og senskader, samt gjennomføre en refleksjonsøvelse for deg selv.

Om kreft | Om senskader | Om psykisk helse | Refleksjonsøvelse (idebanken.org)

For å lykkes med sykefraværsoppfølgingen er det avgjørende at du som arbeidsgiver og din ansatt samarbeider tett. Jo raskere dere starter dialogen og jobber sammen for å finne løsninger, jo større er sjansen for at din ansatt kommer raskt tilbake i jobb.

 • Lytt til hva din ansatt har å si.
 • Snakk om jobben, ikke om diagnosen.
 • Ikke ta raske avgjørelser, konklusjoner og løsninger.
 • Tillat den ansatte å komme med de gode forslagene.
 • Ta utgangspunkt i motivasjonen til den ansatte; snakk om hva den ansatte har lyst til, og kan gjøre av arbeidsoppgaver.

Samtalestøtte for arbeidsgiver (nav.no)

Som arbeidsgiver har du plikt til å tilrettelegge arbeidsoppgavene så langt det er mulig i din virksomhet. Kjennskap til tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen gjør det lettere å finne løsninger, både før og under sykmelding. Tilrettelegging kan på den måten redusere risikoen for et lengre sykefravær.

Et godt råd til deg som arbeidsgiver er derfor å lage en oversikt på forhånd over alternative arbeidsoppgaver og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen ved en eventuell sykefravær. Å lage en oversikt over tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen og bruke dem når det trengs kan virke forebyggende mot lengre sykefravær. Du kan legge forholdene til rette slik at dine ansatte klarer å stå i jobb til tross for sykdom.

Det er viktig å påpeke at tilrettelegging bør ta utgangspunkt i muligheter på arbeidsplassen og tilpasses til den enkelte. Det er individuelle forskjeller på hvordan kreft og kreftbehandling påvirker arbeids- og funksjonsevnen. Enkelte kreftsyke har god nytte av å være delvis på jobb og ha tilpassede arbeidsoppgaver samtidig som kreftbehandling, andre har nok med behandling eller restitusjon en periode.

Tilretteleggingsplikt (nav.no) | Lag tilretteleggingslister (idebanken.no)

Kreft berører både den kreftsyke og pårørende. På den måten kan pårørende til kreftsyke eller etterlatte oppleve at det blir for krevende å stå i arbeid. 

Sorg eller pårørendebyrde er ingen diagnose, men kan gjøre den ansatte syk likevel. Det er legen som vurderer helsesituasjonen, men du som arbeidsgiver kan også tilrettelegge for at din ansatt skal kunne være i arbeid til tross for en vanskelig situasjon.

Det er viktig å merke seg at sorg er en naturlig og sunn reaksjon på tap. Den kan være smertefull og vanskelig, men de fleste klarer å bearbeide sorgen sin over tid og komme seg videre. Det er først når sorgen blir langvarig og hemmende at den kan bli vurdert som en diagnose.

Fra 2022 har forlenget sorglidelse blitt anerkjent som en diagnose i Verdens helseorganisasjons (WHO) diagnosekodeverk ICD-11. Dette betyr at personer som opplever langvarig og intens sorg som betydelig forstyrrer deres funksjonsevne i mer enn seks måneder, kan få diagnosen forlenget sorglidelse.

Jevnlig kontakt med arbeidsplassen under sykefravær er viktig. Det gjør det lettere for den ansatte å komme tilbake i jobb. Som arbeidsgiver kan du også involvere kollegaene og vise at dere bryr dere. En hyggelig hilsen eller en blomst kan bety mye. Inviter gjerne på lunsj, kaffe, fagsamlinger, eller andre fellesaktiviteter når den sykemeldte er klar.

Hold kontakt med sykemeldte (idebanken.no)

Å komme tilbake etter endt sykemelding kan være krevende. Det er derfor viktig å følge opp den ansatte og involvere kollegaene.

 • Før tilbakekomst:
  • Snakk med din ansatt om hvordan hen har det og hva hen trenger.
  • Vurder om arbeidssituasjonen har endret seg og om det er behov for tilrettelegging.
 • Ved tilbakekomst:
  • Gi din ansatt tid til å komme seg inn i arbeidet igjen.
  • Sørg for en god balanse mellom arbeidsoppgaver og arbeidsmengde.
  • Skap en positiv og støttende arbeidskultur.
  • Sørg for et godt samarbeid og god arbeidsflyt på arbeidsplassen.

Viktig informasjon:
Flere og flere blir kreftfrie. Det vil si at flere vil kunne komme tilbake til arbeid. Etter avsluttet kreftbehandling er som regel forventningen fra både pasienter, pårørende, og arbeidsgivere ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle. Senskader kan forekomme. Mange overvurderer egen arbeidskapasitet den første tiden etter kreftbehandling. For noen kan det dermed være lurt å starte rolig, og øke arbeidsmengden gradvis.

Husk at god kommunikasjon er nøkkelen til en vellykket tilbakekomst.

Om kreft | Om senskader | Om psykisk helse | Tilrettelegging på arbeidsplassen (idebanken.no)

Eksempler på tilrettelegging

Som regel finner man gode løsninger på tilrettelegging av arbeidshverdagen til den ansatte gjennom dialog med den ansatte. Forsøk i dialogen å få den ansatte til å komme med gode forslag på tilrettelegging. Noen eksempler på tilrettelegging kan være:

 • lystbetonte arbeidsoppgaver
 • arbeidsoppgaver ansatte kan utføre
 • invitere til fellesmøter, eller sosiale arrangementer
 • gradvis opptrapping 
 • jobbe deltid 
 • fleksibel arbeidstid
 • fleksibel arbeidsmengde
 • hjemmekontor 
 • få fri for å dra til legen/behandling 
 • unngå jobbreiser i en periode 
 • ergonomisk utstyr 
 • bytte kontor hvis utfordrende fremkommelighet
 • justere arbeidsmålene i bedrifter med høyt tempo 
 • endre arbeidsoppgaver eller endre stilling innad i bedriften 
 • involvere kollega for å avlaste
 • endre eller videreutvikle interne rutiner for å lette arbeidshverdagen

Å leve og være i arbeid med kreft

Mange kan leve lenge med kreft i dag, og det blir mer og mer vanlig å skille mellom «kronisk» og «uhelbredelig» kreft.

Senskader og psykiske reaksjoner

Kreft kan gi mange ulike følelser og reaksjoner. Noen kan også oppleve å få senskader av kreftbehandlingen.

en mann og en kvinne som står ved siden av hverandre.

1 av 5

private bedrifter har opplevd at en medarbeider har fått kreft*

*Kilde: Rapport fra Norstat på vegne av Kreftforeningen.

Det er viktig å større å ta små skritt. Det er nesten det skumleste, jeg har jo mest lyst til å bare gønne på.

Tidligere kreftpasient. Les intervjuet.

Tiltak og virkemidler fra NAV

NAV kan tilby en rekke tiltak og ordninger for ansatte som er sykemeldt, eller som står i fare for å bli det.

Arbeid med støtte (nav.no) er et tilbud fra NAV for din ansatt som trenger støtte for å blant annet beholde jobben. En jobbspesialist følger opp og tilbyr støtte til både deg som arbeidsgiver og din ansatt over tid.

Mentortilskudd (nav.no) er en økonomisk støtteordning til deg som arbeidsgiver slik at en medarbeider kan frikjøpes for å gi praktisk hjelp, veiledning og opplæring til en ansatt som trenger hjelp for å komme tilbake i arbeid.

Lønnstilskudd (nav.no) er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en ansatt i en begrenset periode.

Variglønnstilskudd (nav.no) er en støtteordning til deg som arbeidsgiver hvor NAV dekker en del av lønnen til en ansatt med varig nedsatt arbeidsevne. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb.

Gradert sykmelding (nav.no) kan brukes dersom din ansatt kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert eller ved å bruke lengre tid på arbeidsoppgavene. Dette kan kombineres med tilretteleggingsmulighetene internt i virksomheten.

Inkluderingstilskudd (nav.no) kan gis til deg som arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Reisetilskudd (nav.no)kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Tilskuddet gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Tilskudd til ekspertbistand (nav.no) kan gis til deg som arbeidsgiver dersom dine ansatte har lange og/eller hyppige sykefravær. Eksperten på sykefravær og arbeidsmiljø er nøytral og kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne løsninger.

Helse og arbeid (helsenorge.no) er et tilbud til den ansatte som har falt ut av arbeid eller utdanning eller står i fare for å falle ut. Tilbudet skal bidra til at det blir lettere å komme tilbake til arbeid og utdanning. Det er viktig med samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver.

Hjelpemidler og tilrettelegging (nav.no) kan være aktuelt dersom det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen må tilrettelegges for at den ansatte skal utføre arbeidsoppgavene. NAV Hjelpemiddelsentral kan gi informasjon, råd og veiledning. Dette gjelder også der du som arbeidsgiver er ansvarlig for å finansiere utstyret eller tilretteleggingen.

Arbeids -og utdanningsreiser (nav.no) kan gis til ansatte med varige forflytningsvansker, og som ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlig transport. 

Kronisk syk arbeidstaker (nav.no) er et tiltak der du som arbeidsgiver kan søke om fritak for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom den ansatte har en langvarig eller kronisk sykdom som kan føre til hyppige sykefravær.

Brosjyre om kreft og arbeidsliv

I arbeid under og etter kreft

I arbeid under og etter kreft

Brosjyre til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega om rettigheter i arbeidslivet etter kreft.

Til deg som er arbeidstaker

Når du som ansatt blir sykemeldt, er det viktig å tenke på at du skal tilbake i arbeid, enten hos samme arbeidsgiver eller hos en ny. Les mer om tiltak, virkemidler og muligheter som kan bidra til at du kommer i arbeid, eller klarer å stå i arbeid.

Var dette nyttig?