Til deg som er arbeidstaker

Siden er for øyeblikket under oppdatering.

Kreftsykdom kan påvirke din arbeidshverdag på ulike måter. Mange kan oppleve fysiske og emosjonelle påkjenninger i møte med sykdommen som igjen kan påvirke arbeidsevnen, energinivået og konsentrasjonen. Samtidig kan arbeid for mange virke helsefremmende og en være et middel til tilfriskning. Her finner du nyttig informasjon, ressurser og støtte som kan hjelpe deg på veien tilbake til arbeidslivet.

Råd til deg som er sykemeldt

Rådene under er generelle, men noe tilpasset til deg som er rammet av kreft. De bør tilpasses ytterligere gjennom dialog med den arbeidsgiver, fastlege/behandler og NAV. Du finner nyttige lenker underlagt rådene.

De første 12 månedene etter at sykemeldingsperioden tiltrådte kan ikke arbeidsgiver si deg opp på bakgrunn av sykefravær. I denne perioden skal det foregå en aktiv utprøving og tilrettelegging med mål om at du skal komme tilbake i arbeid. Både arbeidsgiver og du som arbeidstaker plikter å bidra til dette.

Det kan derfor være nyttig å ha kjennskap til rettigheter, plikter og muligheter når du blir sykemeldt. Du har aktivitetsplikt ovenfor arbeidsgiver og NAV. Samtidig har arbeidsgiver tilretteleggingsplikt ovenfor deg. Informasjon om regler og rutiner for sykefraværet kan bidra til trygge rammer og forutsigbarhet i sykemeldingsperioden.

Regler for oppfølging av sykemeldte (nav.no) | Oppfølging (nav.no)

Når du er sykmeldt, er det viktig å ha dialog med arbeidsgiveren din, fastlegen/behandleren din og eventuelt NAV for å finne ut hva som kan være et passende aktivitetsnivå og jobbmengde for deg.

 • Sett realistiske mål for hva du skal gjøre/gjennomføre.
 • Undersøk hvilke arbeidsoppgaver du har lyst til -og kan gjøre.
 • Besøk arbeidsplassen og snakke med kollegene hvis du er helt borte fra arbeid. Dette kan gjøre det lettere for deg å komme tilbake på jobb.
 • Delta i sosiale aktiviteter med kolleger, spis lunsj sammen, osv.
 • Ha et gjennomtenkt forhold til hva du forteller til arbeidsgiver og kolleger. Det er ikke sikkert at du bør fortelle alt til alle. Det han hende at det er fordelaktig at det er noen få som har informasjon om din situasjon.
 • Du har plikt til å gi opplysninger om din arbeidsevne, men ikke om din sykdom.
 • Gjennom dialog kan du justere både arbeidsoppgavene, arbeidsmengden og oppfølgingsbehovet i løpet av sykemeldingsperioden.

Din arbeidsgiver bør ha en lokal oppfølgingsrutine som gjelder for din arbeidsplass. Rutinen forklarer blant annet hvordan dialogen mellom deg som sykmeldt, leder og andre kollegaer bør være. Det kan være lurt å etterspørre dette.

Oppfølgingsrutiner (idebanken.org)

Alle kreftpasienters behandlingsforløp er forskjellige. I tillegg til den fysiske påkjenningen av kreft og kreftbehandling, er det også en psykisk påkjenning forbundet med sykdommen. Den sammensatte situasjonen kan påvirke evnen din til å jobbe og fungere i hverdagen.

Noen kreftpasienter kan jobbe fullt, andre kan jobbe noe, mens andre igjen kan ikke jobbe i det hele tatt. Fordi situasjonen er så ulik fra person til person, kan det være nyttig å være klar over hva sammenhengen mellom sykdom og arbeid betyr for deg, og hvordan arbeid for deg kan være helsefremmende.

Dine behov, og holdninger til arbeid og sykdom – både generelt og ved kreft – er avgjørende for hvordan du håndterer sykefraværet og bruker tiden din til tilbakekomst. Her er noen tanker som kan hjelpe deg:

 • Dersom det er viktig for deg å opprettholde størst mulig grad av normalitet, kan det å være i arbeid spille en viktig rolle.
 • Arbeid kan handle om en form for kontroll over eget liv, en måte å beholde den opprinnelige identiteten, og holde kreften litt på avstand. På den måten kan psykiske vansker forebygges.
 • Gjennom arbeid kan også sosiale relasjoner formes og vedlikeholdes. Samtidig kan det gi økt selvtillit dersom du får muligheten til å bruke dine ferdigheter, kunnskap og personlig kompetanse.
 • Økonomisk trygghet følger også med ved å være i arbeid.
 • Arbeid er likevel ikke aktuelt for alle ved kreftsykdom. Arbeid og arbeidsmiljø kan føre til ytterligere helseutfordringer, blant annet gjennom skader eller psykososiale faktorer. Det kan hende at du derfor bør ha en pause fra arbeid.

Om kreft | Om senskader | Om psykisk helse (psykiskhelse.no)

Kjennskap til tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen gjør det lettere å finne løsninger, både før og under sykmelding. Tilrettelegging kan på den måten redusere risikoen for et lengre sykefravær. Et godt råd til deg som arbeidsgiver er derfor å lage en oversikt på forhånd over alternative arbeidsoppgaver og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen ved en eventuell sykefravær.

Det er viktig å påpeke at tilrettelegging bør ta utgangspunkt i muligheter på arbeidsplassen og tilpasses til den enkelte. Det er individuelle forskjeller på hvordan kreft og kreftbehandling påvirker arbeids- og funksjonsevnen. Enkelte kreftsyke har god nytte av å være delvis på jobb og ha tilpassede arbeidsoppgaver samtidig som kreftbehandling, andre har nok med behandling eller restitusjon en periode.

Tilretteleggingsplikt (nav.no) | Lag tilretteleggingslister (idebanken.no)

Å komme tilbake etter endt sykemelding kan være krevende. Det er derfor viktig å følge opp den ansatte og involvere kollegaene.

 • Før tilbakekomst:
  • Snakk med din ansatt om hvordan hen har det og hva hen trenger.
  • Vurder om arbeidssituasjonen har endret seg og om det er behov for tilrettelegging.
 • Ved tilbakekomst:
  • Gi din ansatt tid til å komme seg inn i arbeidet igjen.
  • Sørg for en god balanse mellom arbeidsoppgaver og arbeidsmengde.
  • Skap en positiv og støttende arbeidskultur.
  • Sørg for et godt samarbeid og god arbeidsflyt på arbeidsplassen.

Viktig informasjon:
Flere og flere blir kreftfrie. Det vil si at flere vil kunne komme tilbake til arbeid. Etter avsluttet kreftbehandling er som regel forventningen fra både pasienter, pårørende, og arbeidsgivere ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle. Senskader kan forekomme. Mange overvurderer egen arbeidskapasitet den første tiden etter kreftbehandling. For noen kan det dermed være lurt å starte rolig, og øke arbeidsmengden gradvis.

Husk at god kommunikasjon er nøkkelen til en vellykket tilbakekomst.

Om kreft | Om senskader | Om psykisk helse | Tilrettelegging på arbeidsplassen (idebanken.no)

Spørsmål og svar om kreft og arbeid

Sykdom kan ikke være grunnlag for oppsigelse det første året arbeidstaker er sykemeldt (arbeidsmiljølovens §15-8 på lovdata.no), men man kan sies opp av andre grunner, for eksempel nødvendig nedbemanning. Etter sykepengeåret gjelder vanlige regler om oppsigelse. En lovlig oppsigelse må alltid være saklig begrunnet. Sykdom kan under særlige forutsetninger være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må dokumentere at tilrettelegging har vært vurdert/forsøkt og du som arbeidstaker må ha medvirket.

Andre momenter som kan være viktig i dialogen med arbeidsgiver er:

 • Hvilke ulemper påfører fraværet virksomheten?
 • Hvor hardt rammer en oppsigelse deg som arbeidstaker?
 • Er det mulighet for bedring av arbeidsevnen? Prøv å gi arbeidsgiver et realistisk bilde av framtidsutsiktene.

Du kan lese mer på Arbeidstilsynet sine hjemmesider.

Det kan være vanskelig for kollegene dine å vite hva de skal si og gjøre – skal de spørre eller skal de la være? Det kan bli mye usikkerhet av dette. Et råd er å tenke gjennom hva du har lyst å fortelle og dele om sin sykdomssituasjon. Mange synes det er godt å vite at kollegene vet hva man går gjennom og hvorfor man er borte fra jobb. Det er du som bestemmer, og du som kan sette grensene for hva du ønsker å fortelle.

«Med noen kolleger har jeg en følelse av at de tror jeg er blitt en annen person enn den jeg var før jeg ble syk. Så jeg føler at min hovedoppgave er blitt å si til folk: Jammen, jeg er meg! Og jeg er fremdeles den samme som før!»
– Kreftpasient

Føler du deg frisk og ikke har behov for tilrettelegging trenger du ikke fortelle at du har vært syk. Dersom du går regelmessig til kontroll eller får behandling, er det rimelig å opplyse om dette.

Vær oppmerksom på vilkårene for pensjons- og forsikringsordninger ved jobbskifte. Det kan være vanskelig å komme inn i nye forsikringsordninger, da det krever nye helseopplysninger.

Les mer om forsikring.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan være mer økonomisk utsatt ved langvarig sykdom enn lønnstakere. Retten til sykepenger for disse gruppene gjelder først fra og med 17. sykedag.

Les mer om sykepenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere (nav.no)

For å sikre deg økonomisk ved sykdom, er det mulig å kjøpe frivillig tilleggsforsikring fra NAV.

Les mer om forsikring (nav.no).

Etter to år med sykehusbesøk og medisinering, skal Caroline Thahn Tran tilbake til hverdagen og søker jobb. Det har vist seg å være mye vanskeligere enn hun hadde trodd.

Tidligere kreftpasient Henriette Østholm snakker om: Er kreft forenlig med arbeid? Hva er barrierene for at unge med kreft deltar i arbeidslivet? Og hva skal til for å få flere i eller tilbake til arbeid?

Se også webinar, sendt 9. mars 2021: Her er det gode råd å hente for deg som er kreftrammet og arbeidstaker, og for deg som skal ut i arbeidslivet for aller første gang:

Senskader og psykiske reaksjoner

Kreft kan gi mange ulike følelser og reaksjoner. Noen kan også oppleve å få senskader av kreftbehandlingen.

Råd og rettigheter ved kreft

Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Hvilke rettigheter har du? Hvilke støtteordninger finnes? Få råd om dette og mer.

Senskader og psykiske reaksjoner

Kreft kan gi mange ulike følelser og reaksjoner. Noen kan også oppleve å få senskader av kreftbehandlingen.

Råd og rettigheter ved kreft

Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Hvilke rettigheter har du? Hvilke støtteordninger finnes? Få råd om dette og mer.

Om arbeidsliv og studier ved kreftsykdom

Hvert år får om lag 17 000 mennesker i arbeidsfør alder kreft i Norge. Både arbeidstakere og studenter har rettigheter og muligheter til for eksempel tilrettelegging for å kunne komme i jobb eller tilbake til jobb etter kreft. Her kan du som arbeidstaker, arbeidsgiver eller kollega finne gode råd.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om arbeid og rettigheter

Vår rådgivningstjeneste er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?