Til deg som er arbeidstaker

Å være helt eller delvis yrkesaktiv under og etter kreftsykdommen, kan bidra til å opprettholde økonomien, men også gi deg krefter og overskudd ved at fokus flyttes over på andre oppgaver.

God og åpen dialog med arbeidsgiver er viktig både for at arbeidsgiver skal kunne forstå den situasjonen du er i, og kunne tilrettelegge for de behovene du har. Det kan være lurt å bli enig med din arbeidsgiver om arbeidsoppgaver og arbeidstid i oppstartperioden etter et langt sykefravær.

Det er ofte mye enklere å komme tilbake i arbeid etter sykdom dersom du har sørget for å holde kontakt med arbeidsplassen i sykdomsperioden.

Arbeidsgiveren din har plikt til å tilrettelegge for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene dine.

Oppfølgingsaktiviteter ved sykemelding

Følgende oppfølging bør du være klar over når du blir sykmeldt.

  • Innen fire uker: Arbeidsgiveren din skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg. Planen skal godkjennes av deg. Den som har sykemeldt deg skal ha kopi av planen når den er klar.
  • Innen syv uker: Arbeidsgiveren din skal innkalle deg til dialogmøte 1. Bedriftshelsetjenesten og sykemelder kan også være med på møtet dersom det er ønskelig.
  • Åtte uker: NAV og sykemelder skal vurdere om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Innen seks måneder: NAV skal innkalle deg til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiveren din og eventuelt den som har sykemeldt deg. Hvis du ikke er i stand til å møte opp hos NAV, kan de komme hjem til deg.

Du kan selv ta initiativ til dialogmøte hvis du mener du har behov for det. Les mer om oppfølging av sykemeldte på nav.no.

NAV kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for deg som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli det. Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering er eksempler på tilbud som kan føre til at du raskere kan komme tilbake til arbeidet. Det samme er gradert sykemelding, reisetilskudd og arbeidsplassvurdering.

Les mer om tiltak fra NAV på nav.no.

Sykdom kan ikke være grunnlag for oppsigelse det første året arbeidstaker er sykemeldt (arbeidsmiljølovens §15-8), men man kan sies opp av andre grunner, for eksempel nødvendig nedbemanning. Etter sykepengeåret gjelder vanlige regler om oppsigelse. En lovlig oppsigelse må alltid være saklig begrunnet. Sykdom kan under særlige forutsetninger være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må dokumentere at tilrettelegging har vært vurdert/forsøkt og du som arbeidstaker må ha medvirket.

Andre momenter som kan være viktig i dialogen med arbeidsgiver er:

  • Hvilke ulemper påfører fraværet virksomheten?
  • Hvor hardt rammer en oppsigelse deg som arbeidstaker?
  • Er det mulighet for bedring av arbeidsevnen? Prøv å gi arbeidsgiver et realistisk bilde av framtidsutsiktene.

Du kan lese mer på Arbeidstilsynet sine hjemmesider.

Det kan være vanskelig for kollegene dine å vite hva de skal si og gjøre – skal de spørre eller skal de la være? Det kan bli mye usikkerhet av dette. Et råd er å tenke gjennom hva du har lyst å fortelle og dele om sin sykdomssituasjon. Mange synes det er godt å vite at kollegene vet hva man går gjennom og hvorfor man er borte fra jobb. Det er du som bestemmer, og du som kan sette grensene for hva du ønsker å fortelle.

«Med noen kolleger har jeg en følelse av at de tror jeg er blitt en annen person enn den jeg var før jeg ble syk. Så jeg føler at min hovedoppgave er blitt å si til folk: Jammen, jeg er meg! Og jeg er fremdeles den samme som før!»
– Kreftpasient

Føler du deg frisk og ikke har behov for tilrettelegging trenger du ikke fortelle at du har vært syk. Dersom du går regelmessig til kontroll eller får behandling, er det rimelig å opplyse om dette.

Vær oppmerksom på vilkårene for pensjons- og forsikringsordninger ved jobbskifte. Det kan være vanskelig å komme inn i nye forsikringsordninger, da det krever nye helseopplysninger. Les mer om forsikring på våre nettsider.

Det er lett å tenke at kreft er et hinder for å få seg en jobb. Spesielt dersom du fikk kreft under utdanning og har lite eller ingen jobberfaring fra før, eller dersom du trenger tilrettelegging fordi du er under behandling eller har fått senskader.

Mange synes det er vanskelig å søke jobb etter sykdom, kanskje fordi det er hull i cven og/eller man har behov for tilrettelegging. Når du søker jobber er det viktig å tenke på hva sykdommen har gitt deg av ny kunnskap og erfaring.

Kreft er faktisk en erfaring det går an å sette på CV-en. Prøv å tenke hva slags kunnskap du har tilegnet deg som følge av sykdommen. Kanskje har du fått innsikt i hvordan helsevesenet eller NAV fungerer. 

Har du oppdaget nye sider ved deg selv? Mange som får kreft lærer å bli tålmodige, siden mye av behandlingen består i å vente. Du lærer også å bli utholdende, siden du ikke har mulighet til å flykte fra sykdomssituasjonen. Kreft gir deg erfaring med krisehåndtering, og du blir vant til å takle uforutsette hendelser. Sykdommen gjør deg kanskje flinkere til å kommunisere både med helsepersonell, venner, kolleger og familie – og potensielle jobbkolleger eller kunder. Og ikke minst: En arbeidssøker med krefterfaring som lengter etter å jobbe, vil bli en motivert og lojal arbeidstaker.

Det kan være lurt å kontakte NAV før et jobbintervju og spørre hva slags tilretteleggingstiltak de tilbyr. Hjelpemidler eller at arbeidsgiver fritas for sykepenger i arbeidsgiverperioden er eksempler på tiltak fra NAV som kan gjøre at du stiller sterkere i et jobbintervju.

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging på nav.no

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan være mer økonomisk utsatt ved langvarig sykdom enn lønnstakere. Retten til sykepenger for disse gruppene gjelder først fra og med 17. sykedag.

Les mer om sykepenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere på nav.no

For å sikre deg økonomisk ved sykdom, er det mulig å kjøpe frivillig tilleggsforsikring fra NAV. Les mer om forsikring på nav.no.

Se også webinar, sendt 9. mars 2021: Her er det gode råd å hente for deg som er kreftrammet og arbeidstaker, og for deg som skal ut i arbeidslivet for aller første gang:

Til deg som er pårørende eller etterlatt

Pårørende og etterlatte kan oppleve at det blir for krevende å stå i arbeid. Sorg eller pårørendebyrde er ingen diagnose, men kan gjøre deg syk. Det er din helsesituasjon legen skal vurdere. Snakk med legen din dersom det blir vanskelig å stå i jobb fullt eller delvis. Husk at arbeidsgiver kan tilrettelegge.

Dersom du som arbeidstaker trenger å være borte fra jobb i en periode for å pleie eller hjelpe den som er syk, kan du ha rettigheter til blant annet pleiepenger eller velferdspermisjon. Les mer om økonomiske rettigheter til pårørende på våre nettsider.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21Om rådgivningstjenesten

Arbeid og utdanning

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?