Tilrettelegging for å kunne jobbe

Flere tiltak kan være aktuelle for deg som kan jobbe, helt eller delvis.

Mange overvurderer egen arbeidskapasitet den første tiden etter kreftbehandling. For mange er det best å starte rolig, og øke arbeidsmengden gradvis. Kreft er ikke bare en fysisk, men også en psykisk påkjenning.

NAV kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykemeldt, eller som står i fare for å bli det. Arbeidsgiver kan også gjøre mye for å legge forholdene til rette slik at du kan klare å stå i jobb.

Arbeid kan også kombineres med trygdeytelser. Vi har beskrevet de ulike ordningene på våre sider om inntekt under sykdom.

Tiltak i samråd med arbeidsgiver

Ofte kan man komme langt på vei med helt enkle tilretteleggingstiltak i dialog med arbeidsgiver:

 • gradvis opptrapping
 • jobbe deltid
 • fleksibel arbeidstid
 • hjemmekontor
 • få fri for å dra til legen/behandling
 • unngå jobbreiser i en periode
 • ergonomisk utstyr
 • bytte kontor hvis det har vanskelig adgang
 • justere arbeidsmålene i bedrifter med høyt tempo
 • endre arbeidsoppgaver
 • endre stilling innad i bedriften

Tiltak og virkemidler fra NAV

 • Helse og arbeid (helsenorge.no) er en videreføring av Raskere tilbake og er et tilbud for de som har falt ut av arbeid eller utdanning eller står i fare for å falle ut. Tilbudet skal bidra til at det blir lettere å komme tilbake til arbeid og utdanning.
 • Gradert sykmelding (nav.no) skal brukes dersom den sykemeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert eller ved å bruke lengre tid på arbeidsoppgavene. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.
 • Inkluderingstilskudd (nav.no) kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • Hjelpemidler og tilrettelegging (nav.no) av det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.
 • Tilskudd til ekspertbistand (nav.no) kan gis til en arbeidsgiver hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Eksperten kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne løsninger.
 • Reisetilskudd (nav.no) kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.
 • Arbeids -og utdanningsreiser (nav.no) kan gis til de med varige forflytningsvansker, og som ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlig transport.
 • Kronisk syk arbeidstaker (nav.no). Arbeidsgiver kan søke om fritak for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering (nav.no) kan være viktig for å kunne fungere i jobb.

Les mer om andre tiltak som kan være aktuelle på nav.no.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21Om rådgivningstjenesten

Arbeid og utdanning

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?