Tilrettelegging for å kunne jobbe

Flere tiltak kan være aktuelle for deg som kan jobbe, helt eller delvis.

Mange overvurderer egen arbeidskapasitet den første tiden etter kreftbehandling. For mange er det best å starte rolig, og øke arbeidsmengden gradvis. Kreft er ikke bare en fysisk, men også en psykisk påkjenning.

NAV kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykemeldt, eller som står i fare for å bli det. Arbeidsgiver kan også gjøre mye for å legge forholdene til rette slik at du kan klare å stå i jobb.

Arbeid kan også kombineres med trygdeytelser. Vi har beskrevet de ulike ordningene på våre sider om inntekt under sykdom.

Tiltak i samråd med arbeidsgiver

Ofte kan man komme langt på vei med helt enkle tilretteleggingstiltak i dialog med arbeidsgiver:

 • gradvis opptrapping
 • jobbe deltid
 • fleksibel arbeidstid
 • hjemmekontor
 • få fri for å dra til legen/behandling
 • unngå jobbreiser i en periode
 • ergonomisk utstyr
 • bytte kontor hvis det har vanskelig adgang
 • justere arbeidsmålene i bedrifter med høyt tempo
 • endre arbeidsoppgaver
 • endre stilling innad i bedriften

Tiltak og virkemidler fra NAV

 • Raskere tilbake-ordningen er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær, og var tidligere under NAV. Det er sykehusene som har overtatt ordningen, så sjekk med ditt sykehus om de har et slikt tilbud. Innholdet i tiltakene kan variere.
 • Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykemeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert eller ved å bruke lengre tid på arbeidsoppgavene. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.
 • Inkluderingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • Hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.
 • Tilskudd til ekspertbistand kan gis til en arbeidsgiver hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Eksperten kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne løsninger.
 • Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.
 • Kronisk syk arbeidstaker. Arbeidsgiver kan fritas for sykepenger i arbeidsgiverperioden. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering kan være viktig for å kunne fungere i jobb.

Les mer om andre tiltak som kan være aktuelle på nav.no.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Arbeid og studier

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?