Skjema og registrere når noen er død

Det er flere papirer og skjema som skal fylles ut når noen dør.

Dødsattest

Det er legen som konstaterer dødsfallet, og som skriver en dødsattest. Dødsattesten er en slags legeerklæring om dødsfallet. Legen melder inn dødsfallet til Folkeregisteret. Dette gjøres i dag i stor grad elektronisk. På sikt skal alle dødsfall kunne meldes elektronisk.

Dødsbo

Dødsbo eller boet er de eventuelle verdier og gjeld som den avdøde etterlater seg, og er det som skal deles mellom arvingene.

Arvingene må bestemme seg for hvordan dødsboet skal skiftes  Skifte vil si å gjøre opp eller dele.  De fleste dødsboer skiftes privat. Det kan også bes om offentlig skifte. Ektefelle eller samboer av avdøde kan også velge å sitte i uskifte.

Privat skifte

De fleste arvinger velger å stå for skiftet selv. Er det flere arvinger, må dere utnevne en som har fullmakt til å opptre på vegne av dere. Det kan være en av arvingene eller en annen som dere har tillit til.

Dere må fylle ut skjemaet Erklæring om privat skifte av dødsbo. Det er viktig å være klar over at dere ved å undertegne skjemaet forplikter dere å overta både avdødes formue og gjeld. Det er en frist på 60 dager for å sende inn skjemaet.

Dersom dere er i tvil om gjelden overstiger formuen, må du vurdere om dere skal ta i mot arven  Man kan komme i en situasjon hvor man kun arver gjeld. Du kan ta kontakt med Tingretten for veiledning. Det kan være ulike grunner til at størrelsen på gjelden er uklar. For å avklare hvor stor gjelden er kan det utstedes proklama. Proklama er en kunngjøring som settes inn i blant annet Norsk Lysningsblad hvor kreditorene får en frist på seks uker til å melde sine krav mot avdøde.

Skifteattest

Etter at Erklæring om privat skifte av dødsbo er sendt inn vil dere få tilsendt en skifteattest. Dette tar som hovedregel 1-2 uker. Skifteattesten er nødvendig for å kunne gjøre opp dødsboet. Attesten gir blant annet oversikt over arvingene og gir tilgang til avdødes bankkonto, forsikringsforhold og lignende. Skifteattesten gir også adgang til å dekke gjeld og utgifter og utføre andre handlinger på vegne av dødsboet.

Offentlig skifte

Dersom man for eksempel ikke blir enige om skifte kan man be om offentlig skifte. Mot et gebyr er det da tingretten som tar seg av skifte av dødsboet. Offentlig skifte er relativt sjelden.  Bare ca. 2% av dødsboene skiftes offentlig.

Uskifte

Ektefelle eller samboer av avdøde kan ha rett til å sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo innebærer at gjenlevende ektefelle eller samboer ikke skifter/gjør opp boet. Hun eller han blir da sittende med avdødes formue og eventuelle gjeld inntil hun velger å skifte eller hun/han også dør. Har den døde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) må disse samtykke i dette. Er barna umyndige må det innhentes samtykke fra overformynderiet. Umyndige barn har rett til en setteverge som ikke skal være i slekt med gjenlevende ektefelle. Tingretten kan gi mer informasjon om dette.

Hvem andre skal kontaktes?

Før dere tar kontakt med ulike instanser, husk at det er nødvendig med fødselsnummer og skifteattest. Er dere flere arvinger, må en av dere ha fullmakt fra de andre for å opptre på vegne av alle arvingene.

Forsikringer

Forsikringsselskapene får melding om dødsfallet fra Folkeregisteret. Forsikringsselskapet skal da gi opplysninger om hvem som får ytelser etter avdøde og størrelsen på beløpet.

Undersøk også i avdødes papirer om ulike forsikringer som viser hva som er forsikret og hvilket selskap avdøde hadde forsikring i. Forsikringsavtalen kan vise om de etterlatte får pensjon eller ytelser.

Finansklagenemnda kan hjelpe deg hvis du ønsker å klage.

Arbeidsgiver og fagforeninger

 • Kontakt tidligere arbeidsgivere for å få vite om den avdøde kan ha hatt forsikringer gjennom arbeidsgivers pensjons- eller forsikringsselskap.
 • Undersøk med avdødes fagforeningen om det er ytelser ved dødsfall.
 • Informasjon om alle typer livsforsikringer kan fås ved henvendelse til register over livsforsikringer og pensjoner.

Aksjer og aksjefond

Hvis avdøde hadde aksjer eller aksjefond kan du ta kontakt med avdødes bank. Du trenger skifte- eller uskifteattest som registreres på verdipapirkonto. Verdipapirer og VPS-konto kan overføres til arvinger eller selges. Vær oppmerksom på at alle andre enn ektefelle må betale et transaksjonsgebyr. Gevinsten på salg av aksjer, må det skattes av og skatten tilfaller boet.

Bankkonto og bankboks

Avdødes bankkonti stenges automatisk etter dødsfallet.

For å kunne disponere avdødes bankkonto må det foreligge en uskifte- eller skifteattest. Utgifter som begravelse og annet som direkte gjelder avdødes kan belastes bankkontoen uten at det foreligger skifteattest.

Bankbokser vil ikke kunne åpnes uten at Tingretten er representert eller har gitt samtykke.

Lån

Hvis den avdøde hadde lån og lånet ikke nedbetales må det overføres til et annet navn. Ta kontakt med långiver.

Dersom lånet er med pant i fast eiendom må eierskapet overføres til arvingene eller den som sitter i uskiftet bo før lånet kan overføres. Det må fylles ut nytt skjøte. Overføring av eierskap til fast eiendom gjøres av Kartverket.

NAV

Husk å fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være:

 • Gjenlevendepensjon eller overgangstønad til gjenlevende
 • Barnepensjon
 • Ytelser til tidligere familiepleiere
 • Stønad til gravferd og båretransport

Bosted

Ektefelle eller barn som bodde sammen med den døde, har lovfestet rett til å overta leieforholdet som den døde hadde etablert med utleier. I tilfelle der den døde ikke hadde ektefelle eller barn som skal overta leieforholdet, må arvingene avvikle leieforholdet.

Andre som skal varsles kan være:

 • Posten – få stoppet eller omadressert post
 • Aviser og andre abonnementer – unngå unødvendige utgifter
 • Telefonselskap – stoppe abonnement
 • Boligselskap – unngå utgifter og sikre riktige opplysninger
 • Medlemskap i foreninger, fagforeninger og lignende – unngå utgifter
 • Forsikringsselskap, skadeforsikring

Skatt

Gjenlevende ektefelle eller samboer bør undersøke om hans eller hennes skattekort , spesielt dersom formue -eller inntektsforhold er endret etter arveoppgjøret.

Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo må levere egen selvangivelse. Selvangivelsen for den døde gjelder frem til dødsdagen. All formue skal føres på gjenlevende sin selvangivelse. Skatteetaten velger den ligningsmåten som gir lavest samlet skatt for den gjenlevende og den døde og kan gi nærmere veiledning.

Skatt og skiftet bo

Fra dødsfallet til opphørstidspunkt (boet er skiftet) er boet et eget skattesubjekt. I dødsåret skattlegges boet for formuen som inngår i boet samt for den dødes og boet samlede inntekt og for senere år av boets inntekt og formue.

Før boet avsluttes skal det leveres selvangivelse og det kreves forhåndsligning. Boet skattlegges frem til avslutningsdato. For bo som skiftes privat anses boet normalt som opphørt når boet er gjort opp og eiendeler fordelt. Se skatteetaten for skjema og veiledning.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Døden

Det er mange måter å møte døden på. Vi håper våre temasider om døden kan gi deg svar på noe av det praktiske du lurer på og råd for det du står i.

Var dette nyttig?