Skjema og registre når noen er død

Det er flere papirer og skjema som skal fylles ut når noen dør.

Dødsattest

Pårørende skal ikke melde dødsfall til Folkeregisteret. Det er legen som konstaterer dødsfallet, og som skriver en dødsattest. Dødsattesten er en slags legeerklæring om dødsfallet. Legen melder inn dødsfallet til Folkeregisteret. Dette gjøres i dag i stor grad elektronisk. På sikt skal alle dødsfall kunne meldes elektronisk.

Dødsbo

Når en person er død, oppstår et dødsbo, som består av det avdøde etterlater seg av verdier og gjeld. Hvordan arven etter avdøde skal fordeles (skiftes) følger av arveloven og/eller testament.

Skifte

Dersom dødsboet skal fordeles må man som hovedregel velge mellom privat og offentlig skifte. Ektefeller og samboere kan ha rett til å sitte i uskiftet bo som betyr at man venter med skifte til et senere tidspunkt. Det finnes også ordninger for bo med liten verdi.

Det er mulig å skaffe seg en oversikt over avdødes gjeld ved å be tingretten om å utstede preklusivt proklama der de som har krav mot avdøde oppfordres til å melde sitt krav innen 6 uker fra siste kunngjøring. Proklamaet inneholder blant annet avdødes navn og Tingretten kunngjør proklama i Norsk lysingsblad og en avis der avdøde bodde.

Man kan vente med å bestemme seg for skifteform til man har oversikt over gjelden.

Det er viktig å be om veiledning i tingretten der avdøde bodde, eller hos advokat dersom man er usikker, og før man bestemmer seg for skifteform.

Privat skifte

De fleste velger privat skifte. Hvis boet skiftes privat, er må de myndige arvingene må påta seg ansvaret for avdødes gjeld ved å sende inn skjemaet Erklæring om privat skifte av dødsbo (domstol.no). Det er viktig å være klar over at dere ved å undertegne skjemaet forplikter dere å overta både avdødes formue og gjeld. Det er en frist på 60 dager for å sende inn skjemaet.

Skifteattest

Etter at Erklæring om privat skifte av dødsbo er sendt inn vil dere få tilsendt en skifteattest. Dette tar som hovedregel 1-2 uker dersom alt er i orden. Skifteattesten er nødvendig for å kunne gjøre opp dødsboet. Attesten gir blant annet oversikt over arvingene og gir tilgang til avdødes bankkonto, forsikringsforhold og lignende. Skifteattesten gir også adgang til å dekke gjeld og utgifter og utføre andre handlinger på vegne av dødsboet.

Offentlig skifte

Dersom man for eksempel ikke blir enige om skifte kan man be om offentlig skifte. Mot et gebyr er det da tingretten som tar seg av skifte av dødsboet. Tingretten oppnevner en bostyrer (advokat) som ordner med booppgjøret for arvingene. Bostyrer er nøytral og utgiftene til offentlig skifte dekkes av boets midler. Offentlig skifte er relativt sjelden. Det er bare rundt 2 prosent av dødsboene som skiftes offentlig.

Uskifte

Ektefelle eller samboer av avdøde kan ha rett til å sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo innebærer at gjenlevende ektefelle eller samboer ikke skifter/gjør opp boet. Hun eller han blir da sittende med avdødes formue og eventuelle gjeld inntil hun velger å skifte eller hun/han også dør. Har den døde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) må disse samtykke i dette. Er barna umyndige må det innhentes samtykke fra Vergemålsavdelingen hos Statsforvalteren. Umyndige barn har rett til en setteverge som ikke skal være i slekt med gjenlevende ektefelle. Tingretten kan gi mer informasjon om dette.

Hvem andre skal kontaktes?

Før dere tar kontakt med ulike instanser, husk at det er nødvendig med fødselsnummer og skifteattest. Er dere flere arvinger, må en av dere ha fullmakt fra de andre for å opptre på vegne av alle arvingene.

Forsikringer

Forsikringsselskapene får melding om dødsfallet fra Folkeregisteret. Forsikringsselskapet skal da gi opplysninger om hvem som får ytelser etter avdøde og størrelsen på beløpet.

Undersøk også i avdødes papirer om ulike forsikringer som viser hva som er forsikret og hvilket selskap avdøde hadde forsikring i. Forsikringsavtalen kan vise om de etterlatte får pensjon eller ytelser.

Finansklagenemnda kan hjelpe deg hvis du ønsker å klage.

Arbeidsgiver og fagforeninger

 • Kontakt tidligere arbeidsgivere for å få vite om den avdøde kan ha hatt forsikringer gjennom arbeidsgivers pensjons- eller forsikringsselskap.
 • Undersøk med avdødes fagforeningen om det er ytelser ved dødsfall.
 • Informasjon om alle typer livsforsikringer kan fås ved henvendelse til register over livsforsikringer og pensjoner.

Aksjer og aksjefond

Hvis avdøde hadde aksjer eller aksjefond kan du ta kontakt med avdødes bank. Du trenger skifte- eller uskifteattest som registreres på verdipapirkonto. Verdipapirer og VPS-konto kan overføres til arvinger eller selges. Vær oppmerksom på at alle andre enn ektefelle må betale et transaksjonsgebyr. Det må skattes av eventuell gevinst på salg av aksjer.

Bankkonto og bankboks

Avdødes bankkonti stenges automatisk etter dødsfallet. Det er viktig å merke seg at dette innebærer at alle faste trekk som for eksempel avtalegiroer stopper. For å kunne disponere avdødes bankkonto må det foreligge en uskifte- eller skifteattest. Bankene tillater som regel at faktura fra begravelsesbyrået dekkes over avdødes konto uten at det fremlegges skifteattest eller uskifteattest.

Retten kan gi fullmakt til å gjennomgå avdødes bankboks. En ansatt i banken skal være til stede når bankboksen gås gjennom.

Lån

Hvis avdøde hadde lån, ta kontakt med långiver og avtal hvordan man skal forholde seg til lånet.  Lån som har pant i avdødes bolig, blir som regel innfridd ved salg av boligen, med mindre noen av arvingene overtar lånet etter avtale med banken.

NAV

Husk å fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være:

 • Gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende
 • Barnepensjon
 • Ytelser til tidligere familiepleiere
 • Stønad til gravferd og båretransport

Les mer under Ytelser ved dødsfall.

Bosted

Ektefelle eller barn som bodde sammen med den døde, har lovfestet rett til å overta leieforholdet som den døde hadde etablert med utleier. I tilfelle der den døde ikke hadde ektefelle eller barn som skal overta leieforholdet, må arvingene avvikle leieforholdet.

Andre som skal varsles

Skifteattesten fungerer som en fullmakt som kan bruke ovenfor bank, forsikringsselskap og lignende. Da det kan ta tid før skifteattest foreligger er et råd er å ta kontakt med mindre instanser for å si opp eller varsle om dødsfallet slik at det ikke påløper unødvendig kostnader. Dette kan for eksempel være:

 • Posten – få stoppet eller omadressert post
 • Aviser og andre abonnementer
 • Telefonabonnement
 • Boligselskap
 • Medlemskap i foreninger, fagforeninger og lignende

Skatt

Se Skatteetatens nettsider for informasjon og veiledning om skattlegging av dødsbo.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Døden

Det er mange måter å møte døden på. Vi håper våre temasider om døden kan gi deg svar på noe av det praktiske du lurer på og råd for det du står i.

Var dette nyttig?