Ytelser ved dødsfall

Hvis du har mistet ektefelle, partner, samboer eller en forelder, kan du ha rett til pensjonsytelser. Folketrygden yter også gravferdsstønad og båretransport.

Gjenlevendepensjon

Formålet med stønaden er å sikre inntekt for gjenlevende ektefelle, samboer eller partner. Du kan ha rett til gjenlevendepensjon hvis du og avdøde:

 • var gift på tidspunktet for dødsfallet og ekteskapet har vart i minst 5 år.
 • var gift på tidspunktet for dødsfallet og dere har/har hatt felles barn.
 • var samboere på tidspunktet for dødsfallet og har/har hatt felles barn.
 • var samboere i mer enn 5 år på tidspunktet for dødsfallet og var tidligere gift med hverandre.
 • unntaksvis kan tidligere samboer og skilt person også ha rett til gjenlevendepensjon.
 • ved dødsfall som skyldes yrkesskade/yrkessykdom kan det gis pensjon til gjenlevende etter egne regler.

Hvis avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan du også ha rett til pensjon fra dette landet. Pensjonen reduseres hvis du har eller kan forventes å ha egen arbeidsinntekt.

Gjenlevendepensjon faller bort hvis du :

 • gifter deg på nytt.
 • får barn med en ny samboer.
 • blir samboer med en person som du tidligere har vært gift med.
 • blir samboer med en person du har eller har hatt felles barn med.
 • fyller 67 år eller hvis du tar ut alderspensjon før fylte 67 år, men du kan få medregnet en gjenlevendefordel i pensjonen.
 • får innvilget uføretrygd. Du kan velge å heller beholde gjenlevendepensjon, men dette må velges før du søker/innvilges uføretrygd. Søk råd og veiledning hos NAV.

Les mer om gjenlevendepensjon (nav.no)

Overgangsstønad til gjenlevende

Dersom du ikke har rett på gjenlevendepensjon kan du har rett på overgangsstønad til gjenlevende ektefelle, partner eller samboer. Du kan ha rett til overgangsstønad hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • du er i en omstillingstid som følge av dødsfallet.
 • du tar utdanning som vil bedre mulighetene til å komme i arbeid. Utdanningen må være påbegynt innen 2 år etter dødsfallet.
 • du har den daglige omsorgen for avdødes særkullsbarn. Det forutsetter at omsorgen startet før dødsfallet og har fortsatt uten opphold.

Perioden med overgangsstønad til gjenlevende avhenger av ekteskapets varighet og om det er barn involvert.

Les mer om overgangsstønad til gjenlevende (nav.no)

Gjenlevendetillegg i uføretrygden

Dersom du har uføretrygd og din ektefelle, partner eller samboer dør, kan du får en gjenlevendetillegg i uføretrygden din hvis et av vilkårene er oppfylt:

 • ekteskapet varte i minst fem år
 • du og den avdøde hadde barn sammen
 • du har omsorg for den avdødes barn og omsorgen har vart i minst fem år
 • du var skilt fra avdøde, men ikke gift på nytt og dødsfallet skjedde innen 5 år etter skilsmissen. Det er krav til ekteskapet varighet.

Gjenlevendetillegg innvilges for fem år. Gjenlevendetillegget faller reduseres/faller bort dersom:

 • du gifter deg på nytt
 • du får man med ny samboer
 • reduseres hvis du har inntekt som overstiger inntektsgrensen i uføretrygden din.

Barnepensjon

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barn som har mistet en eller begge foreldrene sine. Den avdøde må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene før dødsfallet. Barn kan ha rett til barnepensjon hvis barnet:

 • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene.
 • er under 20 år, har mistet begge foreldrene, og er under utdanning.
 • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning, og forelderens død skyldes yrkesskade.
 • hovedregelen er at barnet må være medlem i folketrygden.
 • ved dødsfall som skyldes yrkesskade/yrkessykdom kan det gis barnepensjon etter egne regler.

Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere. Hvis barnet er under 18 år må vergen søke om barnepensjon.

Når en av foreldrene er død ytes det 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp (nav.no) til det eldste barnet, og 25 prosent til hver av de andre barna. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna. Hvis begge foreldrene er døde får det eldste barnet like stor pensjon som den av foreldene med størst gjenlevendepensjon ville fått. Det neste barnet får 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp og de andre barna 25 prosent hver. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

Hvis avdøde hadde kortere trygdetid enn 40 år, så vil pensjonen reduseres. Hvis den avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan barnet også ha rett til pensjon fra dette landet.

Pensjonen utbetales til og med den måneden da barnet fyller 18, 20 år og 21 år dersom vilkårene for ytelsen er oppfylt.

Les mer om barnepensjon (nav.no)

Rettigheter gjennom arbeidsforhold eller forsikringer

Alle arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning, for eksempel Statens pensjonskasse eller KLP, som kan innebære rett til gjenlevendepensjon/etterlattepensjon og/eller barnepensjon. Ordningene kan i enkelte tilfeller også medføre en engangsutbetaling ved dødsfall. Du kan også ha rett på gruppelivsforsikring. For nærmere informasjon kan du henvende deg til avdødes arbeidsgiver og/eller avdødes pensjonskasse. Dersom avdøde var medlem av fagforening bør disse også kontaktes, da avdøde kan ha hatt forsikringer og lignende tilknyttet sitt medlemskap.

Hvis den avdøde hadde private forsikringer bør disse også undersøkes med forsikringsselskapet.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad kan innvilges med inntil 26 011 kroner for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferd. Stønaden avkortes mot avdødes og eventuelt ektefelles/samboers formue, tjenestepensjon, forsikringsutbetalinger og eventuelle utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner og lignende. Hvis avdøde var under 18 år gis gravferdsstønaden uavkortet.

Les mer om gravferdsstønad (nav.no)

Båretransport

Når en bår må transporteres over en lengre strekning kan det gis nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlig gravplass eller krematorium. Hovedregelen er at dødsfallet har funnet sted i Norge og at transporten skjer innenfor Norges grenser. Det er en egenandel på 2601 kroner.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge og ved yrkesskade.

Det er den som dekker utgiftene til gravferden/båretransporten som kan søke. Hovedregelen er at søknaden må fremmes innen 6 måneder etter dato for dødsfallet.

Les mer om stønad ved båretransport (nav.no)

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?