Satsing på kreftkoordinator​er

Flere får kreft hvert år, og flere har derfor behov for tjenester fra kommunen under og etter behandling. Vi jobber for at alle pasienter og pårørende skal få tilbud om kreftkoordinator fra kommunen.

En kreftkoordinator skal hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen, og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Dette er utfordringen

Over 34 000 personer får kreft hvert år, og mange lever med kreft i hverdagen. Stadig flere overlever, men befolkningen vokser og andelen eldre blir større. Derfor øker også antallet krefttilfeller år for år. Det fører til at flere har behov for tjenester fra kommunen under og etter behandling. Her kommer kreftkoordinatoren inn, med hovedoppgave å avklare behov og sørge for at pasienter og pårørende får relevant hjelp på rett nivå til riktig tid.

Dette gjør Kreftforeningen

I 2012 tok vi initiativ til et samarbeid med flere kommuner og fant en løsning med kreftkoordinatorer i kommunene. Ordningen kom i stand ved at kommunene kunne søke om økonomisk støtte fra Kreftforeningen til å opprette kreftkoordinatorstilling.

Satsingen på kreftkoordinatorer er Kreftforeningens største enkelttiltak innen kreftomsorg. Vi inviterer kreftkoordinatorer og ledere til samlinger for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det tildeles ikke økonomiske midler til nye kommuner som ønsker å opprette kreftkoordinator, men vi bistår gjerne med våre erfaringer til både nye og eksisterende kommuner.

Undersøkelser forteller at både kommuneledelse og innbyggere er svært fornøyde med tilbudet om kreftkoordinator. Effektiv koordinering, optimalisering av pasientforløp og avlastning av andre kommunale tjenester er blant effektene som trekkes frem i kommunene. Man ser også økonomiske fordeler for kommunen ved å ha kreftkoordinator. Blant annet tryggere og mer effektive pasientforløp, færre overliggerdøgn på sykehus, færre korttidsopphold, utsatte sykehjemsinnleggelser og mulighet til å dø hjemme.

Du kan lese mer om de velferdsmessige og økonomiske virkningene av kreftkoordinatorsatsingen – for pasienter, pårørende, kommunen og samfunnet – i rapporten Kreftkoordinator – trygg og effektiv kreftomsorg i kommunene (pdf).

Hvor står saken politisk nå?

I januar 2019 hadde cirka 70 prosent av Norges befolkning tilgang på en kreftkoordinator. Målet er at alle kreftpasienter skal ha tilgang på en kreftkoordinator der de bor, slik at kreftpasienter og pårørende i hele landet har samme tilbud hvis de skulle trenge det. 

I august 2017 lovet myndighetene å etablere Pakkeforløp hjem (regjeringen.no), som innebærer at kreftpasienter skal følges opp også etter endt behandling, i overgangen fra sykehuset og hjem til sin kommune. I dette forløpet vil kreftkoordinator ha en viktig rolle. Dette er under utvikling og vil etter planen implementeres fra januar 2021.

Finn din kreftkoordinator

En kreftkoordinator i kommunen skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor.

Var dette nyttig?