Behandling og helsehjelp i utlandet

Du kan dersom visse vilkår er oppfylt få refundert utgifter til behandling og helsehjelp i alle land innen EU og EØS. Dette gjelder kun behandling og helsehjelp som du ville fått i Norge.

Behandling på både private institusjoner og offentlig sykehus i utlandet kan være svært kostbart. Du får kun refundert beløpet det ville kostet for behandlingen i Norge.

Planlagt sykehusbehandling i EU og EØS

Alle norske pasienter kan velge å reise til andre EU- og EØS-land for å få sykehusbehandling de skulle fått i Norge. Det kan være litt krevende, fordi du må selv finne frem til sykehuset som kan gi deg behandling. Du kan velge både offentlig og privat behandling. HELFO kan veilede deg om regelverket som gjelder og kontakten i det aktuelle landet, men de hjelper deg ikke med å finne behandlingssted.

Refusjon er begrenset til det beløpet som helsetjenesten ville kostet i offentlig helsetjeneste i Norge. Reiseutgiftene dine dekkes i liten grad, kun tilsvarende det reisen ville kostet til nærmeste behandlingssted i Norge.

Tilbakebetaling av utgiftene dine

Det kan være dyrt å få behandling i utlandet. Det kan derfor være lurt å søke Helfo om et forhåndstilsagn (helsenorge.no). Når du søker må du ha et konkret behandlingstilbud på plass. Dersom du får innvilget et forhåndstilsagn, vil dette avklare om hele eller deler av den ønskede behandlingen kan dekkes. Du vil også få informasjon om hva det høyeste beløpet du vil kunne få refundert for behandlingen er.

Du velger selv om du søker forhåndstilsagn, hvis ikke kan du søke om å få dekket utgiftene etter behandlingen (helsenorge.no). Noen EØS-land (helsenorge.no) har egne regler.

Fysioterapi i utlandet

Før du reiser må du få henvisning fra legen din i Norge. Vær oppmerksom på at du ikke kan få denne henvisningen fra lege i utlandet med mindre ditt behov for behandling skyldes en skade eller sykdom som har oppstått mens du var der.

Dersom du skal til utlandet for å motta manuellterapibehandling, trenger du ingen henvisning.

Tannbehandling i utlandet

Hovedregelen er at voksne dekker tannbehandlingen selv. For kreftpasienter er det noen unntak der tannbehandling dekkes av det offentlige. Les mer om unntakene under Tannlegeutgifter. Det er mulig å få støtte til tannbehandling i annet EU/EØS land (helsenorge.no) på samme vilkår som i Norge.

Oksygenbehandling i utlandet

Du har rett på å få dekket oksygenbehandling under reise og opphold i utlandet. Du må få en legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege på at du har behov for dette før du reiser.

Europeisk helsetrygdkort

Er du medlem av folketrygden i Norge og oppholder deg midlertidig i et EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort (helsenorge.no). Helsetrygdkortet gir deg nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

I tillegg til helsetrygdekortet bør du ha reiseforsikring. Utgiftene til helsehjelp kan bli høyere enn det som refunderes.

EU/EØS-borgere som ønsker behandling i Norge

Pasienter fra EU/EØS (helsenorge.no) kan ha rett til å få planlagt sykehusbehandling i Norge. I Norge må alle ha en henvisning fra helsepersonell for å bli vurdert i spesialisthelsetjenesten. Det vil også gjelde deg som kommer fra et annet EU-land.

Det er ventetid for en rekke behandlingsformer i Norge. Du går inn i den samme helsekøen som andre. Utenlandske pasienter betaler for behandlingen og søker deretter sitt hjemland om refusjon i etterkant.

Hos HELFO kan du lese mer om hvordan du går frem for å få behandling i Norge (helsenorge.no).

Nasjonalt kontaktpunkt

Du kan få informasjon fra Helsenorge om behandling i utlandet. Nasjonalt kontaktpunkt (helsenorge.no) har telefon 23 32 70 00. Her finner du kontaktpunkter i EØS-landene (helsenorge.no).

Utlendinger utenfor EU/EØS

Er du fra et land utenfor EU/EØS, får du ikke dekket planlagt behandling i Norge. Du kan likevel søke om å få behandling i Norge om du kan betale for dette selv. Henvisningskontorene ved de ulike sykehusene i Norge avgjør om det innvilges behandling eller ikke. Beslutningen gjøres blant annet på grunnlag om tilsvarende behandling finnes i landet du kommer fra. Utlendinger som oppholder seg i Norge vil få akutt behandling, men må søke refusjon fra hjemland og/eller fra forsikringsselskapet sitt.

Hvis du har søkt asyl i Norge (udi.no), har du rett på helsehjelp i Norge mens saken din behandles. Barn uten lovlig opphold i Norge skal ha tilnærmet samme rett til helsetjenester som andre barn.

Behandling i utlandet ved manglende kompetanse i Norge

Du har rett på behandling i utlandet dersom det ikke finnes sykehus som har den rette kompetansen i Norge, og du oppfyller kravene for nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Lang ventetid på behandling gir ikke rett til behandling i utlandet etter denne ordningen. Eksperimentell eller utprøvende behandling blir som hovedregel ikke dekket.

Kan jeg søke behandling i utlandet ved manglende kompetanse?

Det er vanligvis sykehusene som søker, men også fastlegen, deg selv eller andre med fullmakt kan søke. Det er mulig å søke refusjon av utgifter i etterkant av behandlingen, men det anbefales å søke på forhånd. I motsatt fall risikerer du å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphold selv.

Du vil i slike tilfeller heller ikke ha rett på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning ved feilbehandling. Får du avslag kan du klage til klagenemda for behandling i utlandet (helseklage.no).

Hvordan søker jeg?

Utenlandskontorene for behandling i utlandet har et søknadsskjema som kan brukes ved søknad om utenlandsbehandling når legen søker på vegne av deg. Utenlandskontorene finner du her:

Les mer under Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land (helsenorge.no).

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?