Ventetider og pakkeforløp

Hvis du blir syk, går du som regel først til fastlegen din for undersøkelse. Fastlegen sender henvisning til sykehuset dersom du må undersøkes nærmere eller behandles. Helsemyndighetene har satt frister for når du skal få svar på henvisningen og ventetider for utredning og oppstart av behandling.

Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Dette er veiledende frister for utredning, diagnostikk og behandling, og skal være med å sikre gode og helhetlige pasientforløp.

Er du i jobb kan du undersøke med arbeidsgiver eller fagforeningen din om de har tegnet privat helseforsikring eller behandlingsforsikring.

Noen velger å bestille time til vurdering, undersøkelser eller behandling hos private sykehus for å slippe ventetid. Pasienten må selv dekke disse utgiftene.

Pakkeforløp for kreft

Ved mistanke om kreft skal legen henvise deg til pakkeforløp for kreft.

Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling uten unødvendig ventetid. Det er egne pakkeforløp for de fleste kreftdiagnosene (helsedirektoratet.no).

Pakkeforløpene er veiledende tidsfrister som kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene. Forløpstidene i pakkeforløpene er altså ikke en rettighet, men de gir deg en pekepinn og et grunnlag for når du bør reagere eller klage.

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet, og har blant annet ansvar for å sette opp dine timeavtaler på sykehuset.

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt ditt pakkeforløp, svar på henvisning, forløpstider og timeavtaler.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Dersom du har fått påvist kreftsykdom eller har fått tilbakefall, får du tillegg til Pakkeforløp for kreft (standardiserte pasientforløp på sykehus), tilbud om Pakkeforløp hjem.

Pakkeforløp hjem er et tilbud for alle pasienter med ny-diagnostisert kreftsykdom eller tilbakefall, både voksne og barn. Pakkeforløp hjem skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for deg som pasient.

Hva er formålet med Pakkeforløp hjem?

Det skal sikre at du med ny-diagnostisert kreft får den hjelpen du trenger før, under og etter behandling – både på sykehuset og når du kommer hjem til kommunen du bor i. Du skal vite hvem som har ansvar for videre behandling og oppfølging, og hvem som kan kontaktes ved behov.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for personer som lever med kreft, eller etter endt kreftbehandling.

Når starter Pakkeforløp hjem?

Den starter etter at du har blitt informert om kreftdiagnosen.

Hvordan blir du fulgt opp?

Pakkeforløp hjem består av tre samtaler hvor din livssituasjon og behov for oppfølging blir kartlagt. Tidspunkt for samtalene er:

  • på sykehus, etter informasjon om kreftdiagnose.
  • i kommunen, om lag 3–4 måneder etter en kreftdiagnose.
  • i kommunen, om lag 12–18 måneder etter en kreftdiagnose.

Takker du nei til kartleggingssamtale får du et nytt tilbud på et senere tidspunkt.

Hva kan du snakke om?

Tema for samtalene vil avhenge av dine behov og hva som er viktig for deg i din livssituasjon, samt oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Eksempler på temaer: Egne ressurser, rehabilitering, psykisk og fysisk helse, familiesituasjon og nettverk, økonomi og psykososial støtte.

Samtalen gjennomføres av lege, sykepleier, eller annet helsepersonell,

På nettsiden til din kommune skal du finne mer informasjon om Pakkeforløp hjem og hvem som er kontaktperson i din kommune.

Ventetid på vurdering av henvisningen fra sykehuset

Hvis det er mistanke om kreft og fastlegen har sendt henvisning til sykehuset, har du krav på rask vurdering som skal være faglig forsvarlig.

Juridisk bindende maksimumsfrister:

  • Alle pasienter har rett til å få vurdert henvisningen og få svar innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt på sykehuset.
  • Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom skal vurderingen skje raskere.

I svarbrevet på henvisningen skal det stå:

  • om du har rett til helsehjelp eller ikke fra sykehuset
  • eventuelt når og hvor du har fått første time
  • frist for når utredning eller behandling senest skal skje

Hvis det har gått mer enn 10 virkedager siden sykehuset har mottatt henvisningen din, og du fortsatt ikke har fått en tilbakemelding kan du:

  • ta kontakt med fastlegen din, som kan purre på sykehuset
  • kontakte sykehuset direkte og be om å få snakke med forløpskoordinator

Ventetid på videre utredning eller oppstart av behandling

Kreftpasienter har rett til prioritert helsehjelp fra sykehuset. Det finnes ikke en lovbestemt maksimumsfrist for oppstart av behandling, men du har krav på en individuell frist av sykehuset som skal være faglig forsvarlig.

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. Hvor lenge du bør vente på videre utredning eller behandling, står i de enkelt pakkeforløp (helsedirektoratet.no).

Helsedirektoratet har også laget prioriteringsveiledere (helsedirektoratet.no) for ulike tilstander/diagnosegrupper. For hver veileder er det en maksimumsfrist for når helsehjelpen bør begynne.

Hva gjør du dersom du er uenig i fristen som settes?

I svaret du mottar på henvisningen fra sykehuset skal det også stå en frist for når behandling eller ytterligere undersøkelser senest skal skje. Dersom du er uenig i vurderingen eller fristdatoen er det flere tin du kan gjøre:

Hva gjør du dersom fristen blir brutt eller utsatt?

Sykehuset/spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo hvis de ser at de ikke vil lykkes med å gi helsehjelp til deg innen fristen som er satt. Dette kalles fristbrudd. Fristbrudd som allerede har oppstått skal også varsles. Helfo vil da finne et annet behandlingstilbud til deg.

Dersom du mener å ha opplevd et fristbrudd (helsenorge.no) som ikke er blitt varslet til Helfo, kan du selv ta kontakt med Helfo. De vil da kontakte sykehuset/spesialisthelsetjenesten. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, få behandlingsstedet kort frist til å finne en ny behandlingsdato.

Helfo vil kontakte deg for å høre om du ønsker et annet tilbud. Dersom Helfo ikke mottar svar fra deg innen 10 virkedager etter utsendt brev, vil du bli tilbakeført til ditt opprinnelige behandlingssted. Du beholder din plass på ventelisten.

Helsenorge kan bistå med informasjon og veiledning på telefon 23 32 70 00.

Behandling i utlandet ved lang ventetid

Dersom du ikke får tilbud om behandling innen medisinsk forsvarlig tid i Norge, kan du søke Helfo om forhåndsgodkjenning for å få utført behandlingen i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Les mer om behandling i utlandet ved lang ventetid i Norge (helsenorge.no)

Kvinne med headset.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?