Dette er en utvikling som ser ut til å fortsette, og det er viktig at Norge kan være med på å drive den fremover. Da må man være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling, til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene.

Dette er utfordringen

Det er i dag strenge krav til dokumentasjon på effekten for nye legemidler. På innføringstidspunktet vil det allikevel kunne være mangelfull dokumentasjon på legemidlets nytte hos pasienter, og eventuelt hvilke undergrupper av pasienter som har størst sannsynlighet for å respondere godt på behandlingen.

Resultatet er at legemidler ikke vurderes å gi tilstrekkelig effekt i forhold til produsentens pris. Det er derfor behov for mer forskning som kan belyse legemiddelets effekt og/eller at produsenten reduserer prisen på legemidlet.

Myndighetene og industrien må også gå sammen og komme frem til en løsning som begge parter kan leve med. Så lenge det ikke skjer er det pasientene som betaler den største prisen.

Dette gjør Kreftforeningen

I Norge er det «Beslutningsforum for nye metoder» som avgjør hvorvidt et legemiddel skal tas i bruk i sykehusene. Vi ber om at det kommer på plass en ordning for midlertidig finansiering av lovende legemidler, men der det er behov for mer kunnskap om legemidlets effekt.

Endelig ja til Kadcyla Etter flere års kamp får brystkreftpasienter nå tilgang på ny brystkreftmedisin - og slipper å betale den selv.

Vi mener også at det offentlige og legemiddelprodusentene bør se på nye muligheter for å inngå avtaler om kjøp av medisiner som tar hensyn til eventuell usikkerhet knyttet til legemidlets effekt. I dette ligger også at det etableres systemer som sikrer rapportering av legemidler etter at det er tatt i bruk («real world data»).

Hvor står saken politisk nå?

Vi har bare sett starten på ny kreftbehandling, og vi forventer at det skjer mye på noen få år. Persontilpasset behandling, nye målrettede legemidler og immunterapi må bli tilgjengelig for flere pasienter. Vi jobber for at gapet som eksisterer i dag, fra ny behandling er forsket frem til det er tilgjengelig for pasientene, må ivaretas med midlertidig finansiering og nye finansieringsordninger.