Persontilpasset behandling

Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten, og en behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Persontilpasset behandling er å gi alle den behandlingen den enkelte responderer best på.

Hos to pasienter med kreft kan svulstene se like ut på utsiden, men være svært ulike på innsiden. Dette er på grunn av ulike mutasjoner i kreftcellene. Derfor bør de to pasientene få ulik behandling, rettet mot deres kreftsykdom.

Begrepet persontilpasset kreftbehandling brukes for å beskrive hvordan den enkelte pasient kan få ulik behandling basert på biologisk kunnskap om kreftcellene. Legen vurderer en rekke faktorer, blant annet hvor svulsten sitter, størrelse på svulsten, mulighet for operasjon og pasientens helse. Sammen med kunnskap om mutasjonene i kreftcellene, kan legene velge den eller de behandlingsmetodene som mest trolig vil fungere for hver enkelt pasient.

Behandlingen kan inkludere en kombinasjon eller et utvalg av kirurgistrålingcellegiftmålrettede legemidler eller immunterapi. Noen pasienter kan også få tilbud om deltagelse i kliniske studier.

Forskning på persontilpasset behandling

Forskning på persontilpasset behandling omhandler å finne presis biologisk informasjon om kreftcellene.

Det kan være mutasjoner i genene eller andre molekylære endringer som forteller leger og forskere hva som skiller kreftcellene fra de friske cellene. Noen mutasjoner gir informasjon om hvordan kreftsvulsten vil utvikle seg, mens andre mutasjoner sier noe om hva som har gått galt i kreftcellene.

Når forskerne får mer informasjon om hvordan kreftcellene oppfører seg, kan legene bruke denne informasjonen til å velge behandlingsforløp, og samtidig forutsi hvordan pasienten vil respondere på ulike typer cellegift, målrettede legemidler og immunterapi. Legene kan og si noe om hvilke pasienter som ikke vil ha effekt av ulike typer behandling.

Nasjonal satsing

Ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Persontilpasset medisin er en faglig og teknologisk utvikling som allerede preger vår felles helsetjeneste, og som kommer til å gjøre det innenfor flere fagfelt fremover. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten i perioden 2023–2030 (pdf). Denne bygger bygger videre på Helsedirektoratets nasjonale strategi for persontilpasset medisin fra 2016.

Et viktig satsningsoråde for Kreftforeningen

Persontilpasset behandling er også et viktig satsingsområde for forskningen finansiert av Kreftforeningen blant annet gjennom aksjonen Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft), hvor dette var tema i 2013, 2014 og 2015.

I de strategiske satsingene de siste årene har kreftforeningen bevilget midler til forskning på persontilpasset kreftbehandling.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?