Hva skjer med barna hvis jeg dør?

Det er en stor påkjenning for hele familien når en forelder dør.

I en slik situasjon kan det være godt å vite at foreldreansvar, samværsrett med barna og økonomi er ivaretatt av lovverket vårt.

Foreldreansvar

Foreldreansvar i barneloven (lovdata.no) er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser.

Foreldre som er gift har foreldreansvaret sammen. Hvis den ene dør vil den andre beholde foreldreansvaret for barnet.

Samboende foreldre med barn født etter 1. januar 2006 har et felles foreldreansvar. Hvis barnet bodde sammen med begge foreldrene, men kun avdøde hadde foreldreansvaret, vil gjenlevende få foreldreansvaret alene.

Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen har mor foreldreansvaret alene, dersom ikke annet er avtalt.

En forelder som ikke bor sammen med barnet og heller ikke har foreldreansvar for barnet, må kreve dette ved dødsfallet. Andre kan også reise krav om foreldreansvaret for barnet. Dette kan for eksempel være når den som dør har stiftet ny familie som bor fast sammen med barnet.

Den som ønsker foreldreansvaret, må sende krav til tingretten der barnet bor innen seks måneder etter dødsfallet. Det er tingretten som avgjør hvem som skal få foreldreansvaret. Har foreldrene skriftlig gitt uttrykk for hvem de ønsker skal ha foreldreansvaret etter sin død, bør dette vektlegges.

Prinsippet om barnets beste er et gjennomgående prinsipp i norsk rett. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres, og barnets mening skal vektlegges i samsvar med alder og modenhet.

Hvis dødsfallet fører til at ingen har foreldreansvar for barnet, må dette meldes til lensmann eller tingretten i dødsfallsmeldingen. Tingretten skal deretter behandle saken om foreldreansvar. Før en avgjørelse blir tatt skal barnets nærmeste slektning, eller de barnet bor sammen med, gis anledning til å uttale seg. Barnet skal også høres.

Dersom ingen har meldt seg, eller retten har gitt avslag på alle krav om foreldreansvar, skal retten melde fra om dette til barnevernstjenesten. Barneverntjenesten har da som oppgave å plassere barnet etter reglene i barnevernloven.

Barneloven § 38 og § 63 regulerer foreldreansvaret etter dødsfallet (lovdata.no).

Dersom du har spesielle ønsker om hvem som skal ta over foreldreansvaret dersom du skulle dø fra barnet, anbefaler vi at du skriver en viljeserklæring med ditt ønske om hvem som skal ha foreldreansvaret etter dødsfallet. Det kan være i situasjoner der barnet blir uten foreldre eller dersom man mener andre enn den andre forelderen bør overta foreldreansvaret.

Erklæringen må inneholde hvem en ønsker skal ha foreldreansvaret for barnet og hvilken relasjon de har i dag. Det er viktig at du gir en begrunnelse for ditt ønske og hvorfor du mener dette er det beste for barnet. Det er mulig å skrive viljeserklæringen som en del av et testament som kan oppbevares hos Tingretten mot et gebyr.

Avgjørelse om foreldreretten kan ikke gis før dødsfallet.

Barnevernets oppgave er å hjelpe barnet og familien. De skal gi råd, veiledning og igangsette hjelpetiltak der det er nødvendig. Hjelpetiltak skal også ha forebyggende hensikt.

Ved alvorlig sykdom kan det være nødvendig og nyttig å få hjelpetiltak på et tidlig tidspunkt som for eksempel støttekontakt for barnet, avlastningstiltak eller besøkshjem.

Barnevernet blir alltid koblet inn dersom ingen melder ønsket om å overta foreldreretten.

Samværsrett med barnet

Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med har rett til samvær med barna dersom ikke annet er fastsatt eller avtalt. Hvis den ene av foreldrene eller begge er død, kan slektninger til barnet eller andre som er nært knyttet til barnet, kreve å få samvær med barnet.

Kontakt din lokale domstol for videre veiledning (domstol.no)

Økonomi

Når en av foreldrene dør har barnet rett på barnepensjon. Dette må søkes om gjennom NAV.

Les mer om barnepensjon på nav.no.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har plikt til å forvalte midler tilhørende mindreårige, når midlene utgjør verdier på 2 G eller mer. Forvaltningen varer normalt frem til myndighetsalder, 18 år. Det kan være unntak dersom noe annet er bestemt i et testament eller særskilt lovbestemmelse. Vergemålsportalen gir oversikt over forhold til mindreårige (vergemal.no). Du kan ta kontakt med Statsforvalteren i fylket der du bor.

Kvinne med headset.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Døden

Det er mange måter å møte døden på. Vi håper våre temasider om døden kan gi deg svar på noe av det praktiske du lurer på og råd for det du står i.

Var dette nyttig?