Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Fordeling av forskningsmidler

Kreftforeningen mottar store og små gaver fra det norske folk for å løse oppgaver for kreftpasienter og deres pårørende. Forskning er det vi bruker mest penger på.

Gaver til Kreftforeningen har gjort at vi har kunnet bevilge 5 milliarder kroner til kreftforskning gjennom tidene. 

Forskning gir resultater

Muligheten for å overleve kreft og til å leve et godt liv etterpå blir stadig bedre. Dette skyldes primært den aldri hvilende kreftforskningen. Hva betyr vårt lille lands forskning i det totale forskningsbildet?

Vi har mange forskningsmiljøer av verdensklasse her i Norge. Kreftforeningen har ikke selv forskere ansatt. Vi gir støtte til de forskerne som leverer best, og det har ført til at de beste miljøene har fått blomstre og utvikle seg. Dette er viktig for effektiv utvikling av bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter.

En evaluering av norsk forskning bekrefter et solid internasjonalt nivå på kreftforskning. Dette skyldes ikke minst langsiktig og forutsigbar støtte fra Kreftforeningen gjennom mange år.

Støtten til aktiv kreftforskning gir ikke bare god forskning. Den sikrer at vi har fagpersoner som er i front og opptatt av siste utvikling i sitt fag. Våre leger og forskere inviteres inn i det gode selskap internasjonalt, og dette bidrar til at norske pasienter drar nytte av ny, internasjonal kunnskap til enhver tid. Det bidrar også til vi får engasjerte leger og helsepersonell med høye faglige ambisjoner.

Forskning vi støtter

Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler hvert år, som i prinsippet kan gis til alle typer kreftforskning. Forskning kan være av varierende kvalitet, og satsing på middelmådig eller mindre god forskning kan bety penger ut av vinduet. Vårt krav er at forskningen skal være av beste kvalitet, så god at andre kan bygge videre på den.

Vi mottar hvert år mange søknader av høy kvalitet og innen mange områder. Omlag 20 prosent av de som søker har vi midler til å finansiere. Hvilke forskere som får kan variere fra år til år, avhengig av hvem som har de beste prosjektene.

Slik fordeles bevilgningene mellom ulike disipliner:

Translasjons-forskning 45,5%
Grunnforskning 37,5%
Klinisk forskning 10,0%
Epidemiologisk forskning 6,0%
Helse- og samfunns-vitenskapelig forskning 1,0%

En trend i kreftforskningen som får støtte hos oss er at grunnforskningen relativt sett har fått mindre støtte de senere år, translasjonsforskningen har økt og at de øvrige forskningsdisiplinene får en ganske stabil andel av midlene.

Utfyllende informasjon om de ulike forskningsdisiplinene.

Slik fordeles bevilgningene mellom ulike kreftformer:

Blod og lymfesystem 27,0%
Prostata 17,2%
Bryst 14,8%
Magesekk, tykktarm, endetarm 12,1%
Lunge 6,9%
Gynekologisk kreft 6,0%
Ukjent opphav 4,5%
Ben, muskler, bindevev 3,6%
Hjerne 3,4%
Hud 2,2%
Urin- og blærekreft 1,6%
Ingen spesifikk kreftform 0,7%
Skjoldbruskkjertel 0,1%
Annen kreftform 0,1%
Testikkel 0,1%

Mange av prosjektene vi støtter knytter seg i hovedsak til én kreftdiagnose. I tillegg til den diagnoserelaterte forskningen, spenner mye forskning på tvers av diagnoser.

Svært mye laboratorieforskning kommer de fleste kreftformer til gode. Dette skyldes at kreft er en cellesykdom der sykdomsmekanismene kan være like - uavhengig av hvilket organ som er angrepet. De som forsker på kontroll av cellevekst avdekker selve mekanismene som ligger bak kreftutvikling. Denne forskningen har stor betydning for mange, eller alle, kreftformer.

Moderne kreftmedisiner spinner direkte ut av forskningen på sykdomsmekanismer, og angriper der feilen sitter.

Vi bevilger på ulike måter

Om lag to tredjedeler av våre forskningsmidler tildeles gjennom en åpen utlysning som ikke er knyttet opp mot et tema. Vi lyser også ut midler til tematisk forskning innen områder vi mener det er viktig å løfte fram. Dette kommer hovedsakelig klinisk forskning til gode.

Vi mener det generelt burde forskes mer aktivt ved norske sykehus. Derfor finansierer vi strukturelle støttetiltak for forskning i sykehusene.

Vi finansierer flere treårige vikarstillinger for leger på universitetssykehusene. Hver stilling vi finansierer skal gi to fast ansatte leger halv tid til forskning. Slik kan etablerte kreftleger i sykehusene få ryddet tid til å forske aktivt for en periode på tre år.

Internasjonale nettverk er særdeles viktige innen forskning, og vi bidrar både til internasjonal forskning og til nettverksbygging gjennom medlemskap eller støtte til EORTC, NCU og Transcan.

Pågående forskningsprosjekter vi støtter.

Fullstendig oversikt over prosjekter Kreftforeningen har gitt støtte til.