Organisasjonen

Kreftforeningen har 115 200 medlemmer, 25 000 frivillige og 200 medarbeidere, samt tusenvis av givere og en rekke gode støttespillere i næringslivet.

Vi samarbeider nært med 18 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner, som til sammen har over 30 000 medlemmer.

Våre ansatte deltar i vel 130 råd og utvalg over hele landet. 

Se Kreftforeningens organisasjonskart

Styre og ledelse

Kreftforeningen er en medlemsorganisasjon. Medlemmene utgjør Kreftforeningens ryggrad. Uten medlemmene ingen Kreftforeningen. Medlemskontingenten går til å styrke innsatsen for at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som må leve med kreft skal få et best mulig liv.

Representantskapet

Vår øverste myndighet er representantskapet, som har 50 representanter. Representantskapet fastsetter Kreftforeningens vedtekter (pdf) og treffer vedtak om endringer i disse.

Representantskapet godkjenner årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene, oppnevner revisor og kan treffe vedtak om godtgjørelse for Kreftforeningens tillitsvalgte.

I alminnelighet skal representantskapet drøfte og godkjenne foreningens mål og strategier hvert tredje år. Representantskapet kan videre treffe vedtak i saker som er innsendt fra Kreftforeningens medlemmer.

Styret

Styret er et kollegialt og profesjonelt organ med medlemmer som representerer kompetanse innen flere områder. Styret forvalter Kreftforeningens anliggender sammen med generalsekretæren og skal sørge for tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten, kontroll av regnskap og formuesforvaltning.

Ledelsen

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Hun står for daglig ledelse sammen med styret og øvrig ledelse.

Det vitenskapelige råd

Det vitenskapelige råd er et strategisk rådgivende organ for styret. Rådet består av 10–15 medlemmer med forskningskompetanse innen medisin og andre helsefag, samt naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

 • Professor II Stein Kaasa (leder), Oslo universitetssykehus
 • Professor Kjetil Taskén (nestleder), Universitetet i Oslo
 • Professor Lill-Tove Rasmussen Busund, Universitetet i Tromsø
 • Professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus
 • Nestleder Registeravdelingen, Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret
 • Førsteamanuensis Hilde Lurås, Ahus
 • Førsteamanuensis/fagsjef Kirsten Lode, Stavanger universitetssykehus
 • Førsteamanuensis Inger Utne, OsloMet
 • Professor/overlege Henrik Hjorth-Hansen, NTNU /St. Olavs hospital
 • Professor Tone Frost Bathen, NTNU
 • Professor II/divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

Dokumenter

Organisasjonsnummer

951 812 528

Om fakturering

Var dette nyttig?