Organisasjonen

Kreftforeningen har over 135 000 medlemmer, rundt 13 000 frivillige og 200 medarbeidere, samt tusenvis av givere og en rekke gode støttespillere i næringslivet.

Vi samarbeider nært med 17 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner, som til sammen har over 30 000 medlemmer. Våre ansatte deltar i vel 130 råd og utvalg over hele landet. 

Se Kreftforeningens organisasjonskart (pdf)

Styre og ledelse

Kreftforeningen er en medlemsorganisasjon. Medlemmene utgjør Kreftforeningens ryggrad. Uten medlemmene ingen Kreftforeningen. Medlemskontingenten går til å styrke innsatsen for at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som må leve med kreft skal få et best mulig liv.

Representantskapet

Vår øverste myndighet er representantskapet, som består av 40 valgte representanter for Kreftforeningens medlemmer. Representantskapet fastsetter Kreftforeningens vedtekter og treffer vedtak om endringer i disse.

Representantskapet fører tilsyn med styrets forvaltning av Kreftforeningen, godkjenner årsregnskap og årsberetning, velger revisor, styremedlemmer samt medlemmer av kontrollkomiteen, valgkomiteen og nominasjonskomiteen. Representantskapet fastsetter også nærmere instruks for kontrollkomiteen, valgkomiteen og nominasjonskomiteen.

Hvert fjerde år og ellers ved endringer skal styret gi representantskapet en orientering om mål og strategi for foreningen. Representantskapet drøfter og skal gi innspill til orienteringen.

Styret

Styret er et kollegialt og profesjonelt organ med medlemmer som representerer kompetanse innen flere områder. Styret forvalter Kreftforeningens anliggender sammen med generalsekretæren og skal sørge for tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten, kontroll av regnskap og formuesforvaltning.

Ledelsen

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Hun står for daglig ledelse sammen med styret og øvrig ledelse.

Det vitenskapelige råd

Det vitenskapelige råd er et strategisk rådgivende organ for styret. Rådet består av 10–15 medlemmer med forskningskompetanse innen medisin og andre helsefag, samt naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

 • Professor II Stein Kaasa (leder), Oslo universitetssykehus
 • Professor Kjetil Taskén (nestleder), Universitetet i Oslo
 • Professor Lill-Tove Rasmussen Busund, Universitetet i Tromsø
 • Professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus
 • Nestleder Registeravdelingen, Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret
 • Førsteamanuensis Hilde Lurås, Ahus
 • Førsteamanuensis/fagsjef Kirsten Lode, Stavanger universitetssykehus
 • Førsteamanuensis Inger Utne, OsloMet
 • Professor/overlege Henrik Hjorth-Hansen, NTNU /St. Olavs hospital
 • Professor Tone Frost Bathen, NTNU
 • Professor II/divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

Strategi og årsrapport

Vedtekter

Etter en grundig arbeidsprosess vedtok Kreftforeningen representantskap en fullstendig revisjon av Kreftforeningens vedtekter på representantskapsmøtet 23. november 2021. Det er 18 år siden Kreftforeningens vedtekter sist ble gjennomgående revidert. Målet med revisjonen er å få moderne og lettleste vedtekter som sikrer en god virksomhetsstyring av Kreftforeningen. De reviderte vedtektene trer i kraft på representantskapsmøtet i mai 2022. De største endringene kan kort oppsummeres som følger:

 • Språklig opprydding og et mer logisk oppsett
 • Detaljerte saksbehandlingsregler flyttes fra vedtektene til nye instrukser
 • For å sikre at Kreftforeningen er en folkebevegelse på kreftområdet og en bred interesseorganisasjon, er medlemskategoriene endret til: a) Personlige medlemmer, b) Organisasjonsmedlemmer med videre. og c) Pasientforeninger og lignende
 • Representantskapets antall er endret til 40 representanter. I tillegg er sammensettingen endret som en følge av endringene i medlemskategorier (merk: denne endringen trådte i kraft allerede 23. november 2021)
 • Rollefordelingen mellom representantskapet og styret er noe endret og mer i tråd med foreningsretten og selskapsretten for øvrig
 • Styrets sammensetting er noe endret
 • Ny habilitetsbestemmelse for styret og generalsekretær. Habilitetsbestemmelsen er fortsatt streng. De omfattende habilitetsbestemmelsene i gjeldende vedtekter er i stor grad flyttet til ny instruks for forskningstildelinger.

Instrukser

Organisasjonsnummer

951 812 528

Om fakturering

Om vårt arbeid

Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

Var dette nyttig?