10 vanlige spørsmål om rettigheter når du blir syk

Synes du det er vanskelig å få oversikt over rettighetene dine? Her er noen vanlige spørsmål Kreftforeningens rettshjelp mottar.

Sannsynligvis er NAV usikre på om du har rett på ytelsen du har søkt om og ønsker mer dokumentasjon.

NAV har plikt til å veilede deg slik at du sender inn all nødvendig dokumentasjon. Hvis ikke dette er blitt gjort kan du ta kontakt med saksbehandleren din i NAV (personen som har signert brevet) og spørre hva som mangler.

Arbeidsavklaringspenger er en støtte som gis til de som er syke/skadet og som trenger å avklare hvor mye eller lite de kan jobbe. Du har rett på arbeidsavklaringspenger hvis evnen din til å jobbe er redusert med minst 50 prosent når du søker. Det må være sykdom, skade eller lyte som er hovedgrunnen til at du trenger arbeidsavklaringspenger.

Tanken er at du som mottaker av AAP skal avklare hva du kan utføre av arbeidsoppgaver selv om du er syk. Sammen med NAV vil du lage en plan over hva du skal gjøre i perioden du mottar AAP. Det kan være alt fra arbeidsoppgaver til medisinsk behandling.

Ja, så lenge senskadene gjør at du har nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent når du søker om arbeidsavklaringspenger

Pårørende får dessverre ikke dekket reiseutgifter for å besøke sine nærmeste på sykehus, men det finnes spesielle unntak. Pårørende får dekket sine utgifter dersom: 

 • Pasienten ikke klarer å komme seg til og fra sykehuset på egen hånd. Legen skriver en erklæring om at det er nødvendig at du er med som ledsager.
 • Den pårørende er barn under 14 år som reiser til pasient med livstruende sykdom, som ikke makter å reise hjem.
 • Den pårørende reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom, eller familievernkontor.
 • Den pårørende reiser til kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.
 • Den pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon. Kurset eller opplæringen ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold. Å delta på kurset må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.

Se mer informasjon på Pasientreiser (helsenorge.no).

Kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling kan søke om økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Uføretrygd gis til personer som har fått varig nedsatt evne til å skaffe seg inntekter på grunn av sykdom eller skade. Det er ulike krav som må oppfylles for å få uføretrygd:

 • Du må være mellom 18 og 67 år.
 • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
 • Sykdommen og/eller skaden må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
 • Du må ha gjennomført behandling og arbeidsrettede tiltak. Unntaket er hvis du er for syk eller det av andre grunner ikke er noe poeng med å gjennomføre tiltakene.
 • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade. Har du hatt 40 prosent arbeidsavklaringspenger før du innvilges uføretrygd, kan du få innvilget uføretrygd selv om inntektsevnen ikke er nedsatt mer enn 40 prosent.

Uføretrygden utgjør 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de tre beste av de fem siste årene før du ble syk. Inntekten din fra tidligere år blir justert opp til dagens kroneverdi.

«Uføretidspunktet» er tidspunktet inntektsevnen din ble varig redusert med minst 50 prosent. For de fleste vil uføretidspunktet være det samme som sykemeldingstidspunktet.

Hvis du må være borte fra jobb fordi du må pleie ditt syke barn, kan du ha rett på pleiepenger for sykt barn fra NAV. Behovet for tilsyn være så stort at barnet ditt ikke kan overlates til seg selv eller barnehage/skole. Det er også andre vilkår som må være oppfylt. Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt mens du er borte fra jobben. Les mer om andre aktuelle ytelser på NAV under Sykdom i familien (nav.no).

Dersom du mener du er utsatt for feilbehandling i helsevesenet og ønsker å søke om erstatning, kan du gjøre dette ved å fylle ut skademeldingsskjema til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Dette kan lastes ned eller sendes digitalt på npe.no

Kreftforeningens rettshjelp kan gi veiledning til utfylling av skjemaet.

For å få pasientskadeerstatning må tre vilkår være oppfylt:

 1. Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. Denne kan være forbigående eller varig. I tillegg må skaden din skyldes en feil eller svikt i behandlingen. Dersom skaden skyldes sykdommen du var til behandling for, har du i utgangspunktet ikke krav på erstatning.
 2. Skaden må ha gitt deg et tap på mer enn 10 000 kroner. Dette kan være tapt arbeidsinntekt, utgifter til behandling, medisiner eller transport.
 3. Saken din må ikke være for gammel. I utgangspunktet må du søke senest tre år etter den dagen du forstod eller burde ha forstått at du fikk en pasientskade. Dersom du søker senere enn tre år etter denne dagen kan saken bli avslått som for gammel.

Det kan være vanskelig å være helt sikker på om disse vilkårene er oppfylt, for eksempel hvis det er uklart hva som faktisk har skjedd eller ved vanskelige medisinske vurderinger. Derfor vil NPE som hovedregel få en sakkyndig lege eller spesialist til å vurdere saken din.

Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gjøre en vurdering dersom du er usikker på om du har krav på erstatning.

Råd og rettigheter

Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft.

Var dette nyttig?