Pleiepenger

Du kan ha rett til pleiepenger hvis du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn.

Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra arbeidet ditt fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn.

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Dersom du pleier en nærstående i livets sluttfase kan du ha rett til pleiepenger. En nærstående kan være et familiemedlem eller en person du har en nær relasjon til. Pleien må foregå i hjemmet til den som er syk eller i hjemmet til den som pleier. Pleiepenger kan gis for inntil 60 dager for hver pasient/pleietrengende.

Dersom det er flere som skal pleie må dagene deles mellom disse. Flere personer kan ikke få pleiepenger for samme dag, men pleiepenger kan ellers tas ut fleksibelt, for eksempel tas ut i enkeltdager over flere uker/måneder.

Pleiepengene er som hovedregel det samme som din vanlige lønn, men utbetalingen er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (599 148 kroner). Hver person som skal pleie må søke om pleiepenger. Den som skal pleies må samtykke til pleien.

Pleie av sykt barn

Pleiepenger for sykt barn kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du

  • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt
    eller
  • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

Du kan også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er svært alvorlig syk.

Med pleiebehov menes for eksempel hjelp til stelle/hygiene, medisinering, forflytning og hjelp i spisesituasjoner. Det kan også være behov for stimulering, opplæring og trening i hjemmet. Med tilsynsbehov menes manglende evne til å klare seg alene. Barnet må ha behov for pleie og tilsyn hele tiden, ikke periodevis og/eller sporadisk, for at vilkåret for pleiepenger skal være tilstede.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra den inntekten som kan dokumenteres på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Det er kun Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet tas med i beregningsgrunnlaget.

Det er ikke arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Dette betyr at NAV kan utbetale pleiepenger fra første dag du må være borte fra arbeidet ditt.

Fra og med 1. januar 2019 er det ikke lenger er en begrensning i antall dager man kan motta pleiepenger.

Graderte pleiepenger

Hvis barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller har annen etablert tilsyns- eller avlastningsordning kan NAV gradere pleiepengene. Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent. To omsorgspersoner kan også dele inntil 100 prosent pleiepenger, dersom begge har minst 20 prosent pleiepenger. Dersom barnet har omfattende pleiebehov som krever at det er flere om pleien, kan to omsorgspersoner få 100 prosent pleiepenger samtidig.

Du kan få hjelp fra veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger hos NAV på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3, deretter 3.

Har du ikke rett til pleiepenger, kan omsorgsstønad og/eller hjelpestønad være alternativer. Dersom barnet er sykt i perioder/sporadisk slik at du må være borte fra arbeid gjelder omsorgsdager. Du kan også ha muligheter for velferds- eller omsorgspermisjon fra arbeidet ditt i særlige tilfeller (permisjon med eller uten lønn). Snakk med din arbeidsgiver eller sjekk personalhåndboken for din arbeidsplass for å se hvilke ordninger dere har.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?