Pleiepenger

Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra arbeidet ditt fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn.

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Dersom du pleier en nærstående i livets sluttfase kan du ha rett til pleiepenger. En nærstående kan være et familiemedlem eller en person du har en nær relasjon til. Pleien må foregå i hjemmet til den som er syk eller i hjemmet til den som pleier. Hvis den syke blir innlagt, stopper pleiepengene. Pleiepengen kan utbetales igjen dersom pasienten blir utskrevet.

Pleiepenger kan gis for inntil 60 dager for hver pasient/pleietrengende. Dersom det er flere som skal pleie må dagene deles mellom disse. Flere personer kan ikke få pleiepenger for samme dag, men pleiepenger kan ellers tas ut fleksibelt, for eksempel tas ut i enkeltdager over flere uker/måneder.

I praksis bruker mange pårørende få av de 60 dagene med pleiepenger som de har rett til. Merk at pleiepenger ikke kun er forbeholdt de aller siste dagene i pasientens liv. Pleiepenger kan fint brukes i den lindrende fasen, når levetiden er kort.  

Pleiepengene er som hovedregel det samme som din vanlige lønn, men utbetalingen er begrenset oppad til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Hver person som skal pleie må søke om pleiepenger. Den som skal pleies må samtykke til pleien.

Pleie av sykt barn

Pleiepenger for sykt barn kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du

  • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt
    eller
  • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

Du kan også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er svært alvorlig syk.

Med pleiebehov menes for eksempel hjelp til stelle/hygiene, medisinering, forflytning og hjelp i spisesituasjoner. Det kan også være behov for stimulering, opplæring og trening i hjemmet. Med tilsynsbehov menes manglende evne til å klare seg alene. Barnet må ha behov for pleie og tilsyn hele tiden, ikke periodevis og/eller sporadisk, for at vilkåret for pleiepenger skal være tilstede.

Du kan få hjelp fra veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger hos NAV på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3, deretter 3.

Graderte pleiepenger

Hvis barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller har annen etablert tilsyns- eller avlastningsordning kan NAV gradere pleiepengene. Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent. To omsorgspersoner kan også dele inntil 100 prosent pleiepenger, dersom begge har minst 20 prosent pleiepenger. Dersom barnet har omfattende pleiebehov som krever at det er flere om pleien, kan to omsorgspersoner få 100 prosent pleiepenger samtidig.

Hva kan du få?

Pleiepenger for pleie i livets sluttfase og ved pleie av sykt barn beregnes på samme måte som sykepenger. Du må blant annet ha vært i arbeid siste fire uker før du søker og ha et inntektstap som følge av pleien. Flere ytelser fra NAV er likestilt med arbeid. Det er kun inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp tas med i beregningsgrunnlaget.

Det er ikke arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Dette betyr at NAV kan utbetale pleiepenger fra første dag du må være borte fra arbeidet ditt. Ofte utbetaler arbeidsgiver lønn som vanlig under perioden og søker refusjon fra NAV, men det er ulik praksis på dette.

Les mer om hvordan søke om pleiepenger for sykt barn på nav.no.

Her finner du søknadsskjema for pleiepenger for pleie i livets sluttfase.

Har du ikke har rett til pleiepenger, kan omsorgsstønad og/eller hjelpestønad være alternativer. Dersom du har barn er sykt med luftveisinfeksjoner, omgangssyke og liknende og kun i perioder/sporadisk er det ofte omsorgsdager som gjelder. Du kan også søke om ekstra omsorgsdager. Flere har også ha muligheter for velferds- eller omsorgspermisjon fra arbeidet sitt i særlige tilfeller (permisjon med eller uten lønn). Snakk med din arbeidsgiver eller sjekk personalhåndboken for din arbeidsplass for å se hvilke ordninger som gjelder for deg.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?