Pleiepenger

Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra arbeidet ditt fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn.

Pleiepenger i livets sluttfase

Dersom du pleier en nærstående i livets sluttfase kan du ha rett til pleiepenger. En nærstående kan være et familiemedlem eller en person du har en nær relasjon til. Pleien må foregå i hjemmet til den som er syk eller i hjemmet til den som pleier. Hvis den syke blir innlagt, stopper pleiepengene. Pleiepengen kan utbetales igjen dersom pasienten blir utskrevet.

Pleiepenger kan gis for inntil 60 dager for hver pasient/pleietrengende. Dersom det er flere som skal pleie må dagene deles mellom disse. Flere personer kan ikke få pleiepenger for samme dag, men pleiepenger kan ellers tas ut fleksibelt/graderes, for eksempel tas ut i enkeltdager over flere uker/måneder.

I praksis får mange pårørende ikke brukt opp de 60 dagene med pleiepenger som de har rett til. Vit at pleiepenger ikke kun er forbeholdt de aller siste dagene i pasientens liv. Pleiepenger kan fint brukes i den lindrende fasen, når levetiden er kort.  

Hver person som skal pleie må søke om pleiepenger. Den som skal pleies må samtykke til pleien.

Les mer om pleiepenger i livets sluttfase på nav.no

Pleiepenger for sykt barn

Pleiepenger for sykt barn kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du :

  • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt
    eller
  • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

Du kan også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er svært alvorlig syk.

Med pleiebehov menes for eksempel hjelp til stelle/hygiene, medisinering, forflytning og hjelp i spisesituasjoner. Det kan også være behov for stimulering, opplæring og trening i hjemmet. Med tilsynsbehov menes manglende evne til å klare seg alene. Barnet må ha behov for pleie og tilsyn hele tiden, ikke periodevis og/eller sporadisk, for at vilkåret for pleiepenger skal være tilstede.

Les mer om pleiepenger for sykt barn på nav.no

Hva kan du få?

Pleiepenger for pleie i livets sluttfase og ved pleie av sykt barn beregnes på samme måte som sykepenger (nav.no). Du må blant annet ha vært i arbeid siste fire uker før du søker og ha et inntektstap som følge av pleien. Flere ytelser fra NAV er likestilt med arbeid. Det er kun inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp tas med i beregningsgrunnlaget.

Hvis barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller har annen etablert tilsyns- eller avlastningsordning kan pleiepengene graderes. To omsorgspersoner kan også få utbetalt pleiepenger samtidig.

Det er ikke arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Dette betyr at NAV kan utbetale pleiepenger fra første dag du må være borte fra jobben din. Ofte utbetaler arbeidsgiver lønn som vanlig under perioden og søker refusjon fra NAV, men det er ulik praksis på dette.

Du kan også ha rett på hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad selv om du mottar pleiepenger.

Snakk med oss om kreft og rettigheter (stengt 19. mai)

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?