Rettigheter når barn og ungdom blir kreftsyke

Sykdom i familien medfører ofte ekstra utgifter. Mange foreldre må være borte fra arbeidet i perioder for å følge barnet til behandling, eller pleie barnet i hjemmet. Som forelder kan du ha ulike rettigheter.

Reise til behandling

Når et barn er sykt, og du som forelder må følge barnet til og fra behandling, kan du og barnet få dekket reise og opphold gjennom Pasientreiser. Ved innleggelse og utskrivning kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reiseutgiftene.

Sykehusoppholdet

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter, blant annet rett til å ha en eller begge foreldre hos seg og få aktivisering og undervisning tilpasset sin alder. Det er egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. På Helsedirektoratets sider kan man også finne kommentarer til forskriften. Normalt vil en av foreldrene få tilbud om overnatting på sykehuset, som oftest i samme rom som barnet. Dersom dette ikke er mulig skal sykehuset dekke annen overnatting. Forelderen har også rett til rimelig eller gratis mat under oppholdet.

Omsorgspenger

Foreldre har rett til å få omsorgspenger, altså være bort fra arbeid med lønn når barnet deres er sykt og trenger omsorg og pleie. Hver foreldre har inntil 10 dager per kalenderår dersom de har ett eller to barn, 15 dager dersom de har tre eller flere barn. Retten til omsorgspenger gjelder som hovedregel ut året barnet fyller 12 år.

Det kan søke om ekstra omsorgsdager dersom:

  • barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom

Midlertidige endringer i reglene for omsorgspenger

På grunn av koronasituasjonen kan du også ha rett til omsorgspenger dersom du må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av barnehage eller skole. Du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp omsorgsdagene dine. Endringen gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

Pleiepenger

Pleiepenger kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du må:

  • oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt eller
  • være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie

Du kan også ha rett til pleiepenger ved pleie av personer over 18 år (egne barn) som har en utviklingshemning og som i tillegg er svært alvorlig syk.

Omsorgsstønad

Hvis du ikke har rett til pleiepenger, men har omfattende pleie- og omsorgsoppgaver kan du ha rett til omsorgsstønad fra kommunen, også kalt omsorgslønn.

Grunn- og hjelpestønad

Hvis barnets sykdom fører til nødvendige ekstrautgifter som du ikke hadde tidligere, kan du søke om grunnstønad hos NAV.

Hvis barnet har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, kan du søke om hjelpestønad hos NAV. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du må være borte fra arbeid mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller sykdom.

Sykestipend fra Lånekassen

Dersom du er student kan du søke om sykestipend fra Lånekassen, hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år. Les også Studielån ved sykdom.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?