Røyk, snus og kreft

Røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft og hovedårsaken til lungekreft, den kreftformen som tar flest liv i Norge.

Vårt råd
VÆR TOBAKKSFRI
Å ikke røyke er det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen for kreft. Det er aldri for sent å slutte. All tobakksbruk er helseskadelig. Unngå å utsette andre for passiv røyking.

Halvparten av de som røyker over lengre tid, dør av det. De dør av kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdom, som blant annet KOLS.

Hva betyr røyking for korona?

Å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for sykdom og styrke helsen generelt. Dette gjelder også under koronapandemien.

 • Røyking svekker immunforsvaret mot en virusinfeksjon, og øker derfor risiko for luftveisinfeksjoner, influensa, og sannsynligvis også for covid-19.
 • Røyking er en veletablert risikofaktor for hjertesykdom og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), sykdommer som gir risiko for mer alvorlig sykdom hvis man skulle få covid-19.
 • Basert på en analyse av studier i Kina er røyking sannsynligvis forbundet med dårligere utfall hos covid-19 pasienter.
 • Det er etter hvert kjent, blant annet fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, at eldre, personer med nedsatt immunforsvar og mennesker i alle aldre som har alvorlige underliggende medisinske tilstander, kan ha en høyere risiko for alvorlig sykdom fra covid-19.
 • Flere forhold kan føre til at en person har nedsatt immunforsvar: Kreftbehandling, røyking, benmarg- eller organtransplantasjon, immunsvikt, dårlig kontrollert HIV eller AIDS, og langvarig bruk av kortikosteroider og andre immunsvekkende medisiner. Når slike forhold øker oksygenbehovet eller reduserer kroppens evne til å bruke oksygenet på riktig måte, vil dette øke pasientens risiko for lungebetennelse og andre alvorlige lungetilstander.
 • Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, kan røykere allerede ha redusert lungekapasitet eller lungesykdom, noe som i stor grad vil øke risikoen for alvorlig sykdom.

Kilde: American Cancer Society og WHO

Les også:

6000

MENNESKER

dør på grunn av røyking hvert år i Norge

95 000

KREFTTILFELLER I NORGE

kunne vært unngått mellom innen 2045 om ingen røykte

Røyking øker risikoen for en lang rekke kreftformer

80 %

AV ALL LUNGEKREFT

skyldes røyking

Røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft. Å inhalere selv små mengder tobakksrøyk kan skade DNA som igjen kan føre til kreft. Årlig dør rundt 6000 personer i Norge på grunn av røyking. Røyking er årsak til cirka 80 prosent av all lungekreft. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv både blant menn og kvinner i Norge.

I 2018 døde 1164 menn og 1037 kvinner av lungekreft. Det ble registrert 1677 nye tilfeller av lungekreft blant menn og 1674 tilfeller blant kvinner.

5 års relativ overlevelse har økt blant begge kjønn, men er fortsatt lav. Det skyldes først og fremst at lungekreft ofte oppdages sent. Det er derfor viktig å satse på bedre metoder for tidlig oppdagelse, som for eksempel screening av høyrisikogrupper.

Røyking reduserer risikoen for kreft i munnhulen, øvre del av luftveiene, strupehodet, spiserøret, luftrøret, bronkiene og lungene, magen, tykktarmen, endetarmen, leveren, bukspyttkjertelen, nesehulen, nyrene og urinlederen, livmorhalsen, eggstokkene og urinblæren og akutt myelogen leukemi.
Basert på en grafikk laget av Cancer Research UK.

Slik kan du redusere risikoen for kreft

Det finnes en rekke farlige stoffer i tobakksrøyk, blant annet tjære, som inneholder størstedelen av de kreftfremkallende stoffene.

Ikke begynn å røyke eller snuse

Sigaretter og snus inneholder nikotin, som er sterkt avhengighetsskapende. Nikotin skaper sterkere avhengighet enn stoffer som heroin og kokain.

Det er nikotinen i tobakken som får deg til å bli avhengig, ikke tjæren. Men nikotin er også i seg selv et giftig stoff som får muskulaturen i blodåreveggen til å trekke seg sammen og blodtrykket til å stige. Det øker belastningen på hjertet og blodårene.

Abstinenssymptomene fra nikotin er engstelse, uro- og stressfølelse. Hovedforklaringen på at de som røyker opplever bedret humør og økt yteevne, er egentlig at de fjerner abstinenssymptomer.

Stadig færre røyker, mens flere snuser. Du finner tall på hvor mange som røyker og snuser hos SSB.

Stump røyken, også festrøyken

Hvis du røyker og vil redusere risikoen for kreft, bør du slutte. Det å inhalere selv små mengder tobakksrøyk kan skade DNA, som igjen kan føre til kreft.

Selv av og til-røyking og passiv røyking skader umiddelbart kroppen. Hele kroppen får det bedre når du slutter å røyke. Noen av gevinstene ved røykeslutt merker du allerede etter 20 minutter.

Å slutte å røyke er nyttig selv for de som allerede har fått kreft. Røykeslutt før kreftbehandling øker blant annet sjansen for god effekt av kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Her får du hjelp til å slutte

Selv om mange lykkes i å slutte på egen hånd uten hjelpemidler, er en kombinasjon av røykesluttmedisiner og røykesluttveiledning «beste praksis». Du kan be om hjelp ved frisklivssentralen i kommunen. Fastlegen og annet helsepersonell kan også hjelpe deg med å bli røykfri (eller snusfri).

 • Slutta.no er et nettsted for deg som vil bli uavhengig av røyk og snus. Her finner du blant annet sluttetips, informasjon om bruk av legemidler, og flere gratis hjelpeverktøy som du kan bruke så mye du vil.
 • Appen Slutta (tilgjengelig i App Store og Google Play) er gratis å laste ned. Den sender deg motivasjonsmeldinger og regner fortløpende ut hva du sparer på å holde deg snus- og røykfri.
 • Facebook-siden Slutta kan du dele dine erfaringer med å slutte eller få tips av andre som har klart å slutte.
 • 28-dagers røykesluttkalender sender deg daglig en e-post med lenke til dagens luke i motivasjonskalenderen.

Passiv røyking

Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset med tobakksrøyk. I Norge dør flere hundre personer hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking, og fortsatt utsettes anslagsvis 100 000 barn under 14 år for passiv røyking daglig.

Når du utsettes for røyk fra andre (passiv røyking), får du i deg de samme helseskadelige stoffene som de som røyker. De skadelige stoffene blir værende i omgivelsene, for eksempel hjemme eller i bilen, lenge etterpå.

Å puste inn luft med tobakksrøyk utgjør en helserisiko for voksne med kroniske lungesykdommer (inkludert astma og KOLS). Ved lengre eksponering kan også passiv røyking gi lungekreft.

Passiv røyking øker risikoen for hjertesykdom med 25-30 prosent. Større doser gir økt risiko, men selv små mengder passiv røyking kan forårsake hjerte- og karsykdom og utløse for eksempel hjerteinfarkt.

Røyking i svangerskapet

Røyking i svangerskapet øker risikoen for krybbedød, spontanabort, dødfødsel, for tidlig fødsel, redusert fødselsvekt og risikoen for at barnet utvikler astma.

Barn som puster i røykfylt luft er oftere syke

En rekke helseskader hos barn kan ha sammenheng med passiv røyking: krybbedød, infeksjoner i nedre luftveier, ørebetennelse, hoste, slimdannelse og piping i brystet, astma og nedsatt lungefunksjon gjennom barndommen. Passiv røyking resulterer i mange legebesøk og sykehusinnleggelser.

Alle barn har lovbestemt rett til et røykfritt miljø. Det gjelder også i bilen og hjemme. Barn som vokser opp sammen med voksne som røyker, begynner dessuten oftere å røyke selv.

Røyking med vannpipe

Vannpiperøyking kan forårsake lungekreft, hjertesykdom og andre sykdommer. Produksjon, innførsel og omsetning av vannpipetobakk er forbudt i Norge.

Røyking med vannpipe blir ofte oppfattet som mindre skadelig enn vanlig røyking, men er sannsynligvis minst like helseskadelig som sigarettrøyking.

Forskning i Danmark har vist at røyking med vannpipe kan være en inngangsport for ungdom til vanlig tobakksrøyking.

Røyking sammen med andre kreftfremkallende stoffer

Røyking i kombinasjon med andre kreftfremkallende stoffer forsterker kreftrisikoen betydelig.

Røyking og alkoholbruk

Selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko. Hvis du kombinerer alkohol med tobakksbruk, mangedobles kreftrisikoen.

Røyking og asbest

Personer som har vært utsatt for helseskadelige stoffer som for eksempel nikkel eller asbest i arbeidslivet, er mer utsatt for å få kreft hvis de i tillegg røyker. Asbestpåvirkning på jobben gir femdoblet lungekreftrisiko. For en som røyker vil risikoen være tidoblet.

Røyking og radon

Det er anslått at radon medvirker til at rundt 370 nordmenn får lungekreft hvert år. De fleste av disse tilfellene skyldes en kombinasjon av dagligrøyking og radoneksponering over tid.

Hvor farlig er snus?

Få ting er farligere enn å røyke, men det betyr ikke at snusing er ufarlig. Bruk av snus er langt mindre skadelig enn røyking, men er likevel forbundet med økt risiko for alvorlige helseskader. I tillegg til nikotin, som er sterkt avhengighetsskapende, inneholder snus kreftfremkallende stoffer. Mest kjent er stoffene som kalles tobakksspesifikke nitrosaminer.

Det er forsket lite på snus sammenliknet med røyk, hvor vi fikk de første studiene om lungekreft så langt tilbake som i midten av forrige århundre. Det er likevel funnet indikasjoner på at snusbruk øker risiko for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret, magesekken og munnhulen. Ifølge Folkehelseinstituttet finnes det noen holdepunkter for at snus også kan forverre kreftsykdom.

Når du snuser, vil nikotinen stresse hjertet og blodkarene. Blodårene trekker seg sammen så hjertet må jobbe hardere og både puls og blodtrykk stiger.

Snusbruk kan gi økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt eller hjerneslag. Snusbruk kan også gi uopprettelige slimhinneforandringer med blottede tannhalser. Hvis bruken overstiger fem bokser i uken, øker også risikoen for diabetes type 2.

Snusing under graviditet

Nikotin er svært skadelig for fosteret, som får i seg like mye nikotin når moren snuser som når hun røyker. Snusing i svangerskapet kan øke risikoen for svangerskapsforgiftning, redusert fødselsvekt, for tidlig fødsel, plutselig fosterdød og dødfødsel.

Det kan i tillegg øke risikoen for:

 • forstyrrelse av hjerterytmens regulering hos barn
 • leppe-kjeve-gane-spalte
 • åndedrettsnød hos nyfødte, som trolig kan føre til plutselig spedbarnsdød.

E-sigaretter

E-sigaretter defineres som tobakkssurrogat i den norske tobakksskadeloven, og er blant annet forbudt å markedsføre. På steder hvor det er forbud mot røyking, er det heller ikke lov å bruke e-sigaretter. Det er kun e-sigaretter og e-væske uten nikotin som er lov å selge i Norge i dag. Les mer om e-sigaretter på helsenorge.no.

E-sigaretter inneholder et batteri, en batteridrevet fordampningsenhet og en ampulle med væske. Ved innånding aktiveres fordampningsenheten og e-sigarettvæsken varmes opp. Det dannes så damp (aerosol) fra væsken, som deretter pustes inn. Helsekonsekvenser av langtidsbruk er ikke kjent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot bruk av e-sigaretter, spesielt blant unge. 

Nikotin og helseskader

Foster, barn og ungdom anses som særlig følsomme for nikotin, og nikotin bør unngås i forbindelse med svangerskap og amming. E-sigaretter med nikotin ser også ut til å øke risikoen for skadelige effekter på hjerte- og karsystemet hos personer med kjent eller ukjent hjerte- og karsykdom.

Det er viktig å jobbe for å at unge og andre som ikke bruker tobakk unngår å bli nikotinavhengige. Røykere som ikke klarer å slutte å røyke på andre måter, og som erstatter tobakksrøyken helt med e-sigaretter, vil høyst sannsynlig minske risikoen for kreft.

Ideelt sett bør e-sigaretter kun brukes i en overgangsfase i forbindelse med røykeslutt, etter som helserisikoen ved langtidsbruk ikke er kjent.

Vi jobber også internasjonalt med tobakksforebyggende arbeid.

Var dette nyttig?