Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Tannlegeutgifter

Mange kreftpasienter får behov for tannbehandling som følge av sykdommen og behandlingen. Du kan ha rett til støtte fra HELFO.

Pia Kjøs Utengen

Sosionom

Det er 15 ulike sykdommer, skader eller tilstander som kan gi rett til støtte til tannbehandling fra HELFO. For kreftpasienter er et særlig fire om kan være aktuelle. Det er tannlegen som vurderer om du kan få støtte.

Gjeldende regler for kreftpasienter

1. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.

Dette gjelder både primærsvulster, spredning og andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjevene. I tillegg til diagnose, må sykdommen eller behandlingen av denne ha ført til behov for tannbehandling.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

2. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.

Følgende medisinske tilstander og behandlinger kan gi rett til støtte:

 • hjerteoperasjon
 • dialysebehandling
 • organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling
 • beinmargstransplantasjon
 • stamcellebehandling
 • høydose cellegiftbehandling
 • HIV/AIDS
 • kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter (for eksempel Zometa)
 • strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert
 • medikamentassosiert kjeveosteonekrose

Du kan få stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg. 

I tilfeller der tenner har blitt fjernet som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, kan det også gis støtte til rehabilitering av tannsettet. 

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

3. Hyposalivasjon (munntørrhet)

Hvis munntørrhet medfører økt kariesaktivitet, kan det ytes støtte til tannbehandling. Det gjelder i hovedsak konserverende tannbehandling eller protetisk behandling for tapte tenner.

Det må foreligge dokumentasjon på hyposalivasjon (munntørrhet) over tid og at dette har medført økt kariesaktivitet. Tilstanden må som hovedregel ha vart minimum ett år. 

Legemidler som blant annet cellegift er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få støtte etter denne bestemmelsen. 

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

4. Nedsatt evne til å ivareta tannhelsen

Personer som har sterkt nedsatt evne til å ivareta tannhelsen over tid som følge av varig sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne kan få stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

Hvordan søker jeg?

Det er tannlegen som vurderer om du har rett til støtte fra HELFO. Tannlegen trenger ofte en legeerklæring eller uttalelse fra kreftlege eller annen spesialist for å kunne gjøre en riktig vurdering.

Støtte til tannbehandling gis etter offentlige takster som er vedtatt av Stortinget. Takstene er ofte lavere enn de prisene tannlegene tar. Det vil si at «full dekning» ikke alltid betyr at hele tannbehandlingen dekkes, og du må regne med å betale et mellomlegg. Det kan i tillegg være store prisforskjeller hos de ulike tannlegene. Forbrukerrådet har en nettportal for sammenligning av tannlegepriser. Du kan be om et prisoverslag fra tannlegen eller flere tannleger. Du kan også du bytte tannlege hvis du ikke er fornøyd.

Dersom tannlegen har avtale om direkte oppgjør med HELFO betaler du kun mellomlegget (egenbetalingen). De fleste tannleger har en slik avtale. 

Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør må du selv legge ut og søke HELFO om refusjon i etterkant. Det er tannlegen som søker på vegne av deg. Søknadsfristen er seks måneder etter avsluttet behandling. Dersom det er flere behandlinger over tid bør du derfor søke underveis. 

Det er mulig å få tannbehandling i annet EU/EØS land på samme vilkår som i Norge.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Du finner også informasjon om tannbehandling og rettigheter på helsenorge.no.

Tannlegeforeningen har også pasientinformasjon på sine nettsider samt en informasjonstjeneste "Tannlegen hjelper deg" (se pasientinformasjonen for kontaktinformasjon og åpningstider).

Offentlig tannhelsetjeneste

Noen grupper kan ha rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten der de bor eller oppholder seg:

 • Barn opp til 18 år får dekket tannbehandling, bortsett fra tannregulering.
 • Ungdom 19 - 20 år får dekket 75 % av tannbehandlingen.
 • Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder.
 • Psykisk utviklingshemmede får dekket tannbehandling, bortsett fra tannregulering
 • Flyktninger og asylsøkere på statlig mottak kan få dekket nødvendig akutt tannbehandling.
 • Innsatte i fengsel kan få dekket nødvendig akutt tannbehandling
 • Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer eller er under LAR-behandling.

Snakk med kommunen din om du kan ha rett til gratis tannbehandling. 

Har du dårlig råd og ikke har rett til støtte til tannbehandling fra HELFO eller ikke klarer å dekke egenbetalingen kan du søke NAV om økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Du som har dårlig økonomi som følge av sykdom og behandling kan få innvilget støtte fra Kreftforeningen.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med tannbehandlingen kan du klage. Les mer om klagemuligheter etter tannbehandling på helsenorge.no.