Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Tannlegeutgifter

Mange kreftpasienter får behov for tannbehandling som følge av selve sykdommen og behandlingen. Det er tannlegen din som vurderer om du kan få støtte.

Pia Kjøs Utengen

Sosionom

Det er 15 ulike sykdommer, skader eller tilstander som kan gi rett til støtte til tannbehandling fra HELFO. Det er tannlegen som vurderer om du kan få støtte. 

Gjeldende regler for kreftpasienter

1. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.

Dette gjelder både primærsvulster, spredning og andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjevene. I tillegg til diagnose, må sykdommen eller behandlingen av denne ha ført til behov for tannbehandling.
Det gis full dekning etter offentlige takster.

2. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander.

Du kan få stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg. Lege/spesialist må dokumentere tilstanden.

Følgende medisinske tilstander og behandlinger kan gi rett til støtte:

 • hjerteoperasjon
 • dialysebehandling
 • organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling
 • beinmargstransplantasjon
 • stamcellebehandling
 • høydose cellegiftbehandling
 • HIV/AIDS
 • kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter (for eksempel Zometa)
 • strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert
 • medikamentassosiert kjeveosteonekrose

3. Hyposalivasjon (munntørrhet)

Hvis munntørrhet medfører økt kariesaktivitet, kan det ytes støtte til tannbehandling. Det gjelder konserverende tannbehandling eller protetisk behandling for tapte tenner.

Det må foreligge dokumentasjon på hyposalivasjon (munntørrhet) over tid og at dette har medført økt kariesaktivitet. Tilstanden må som hovedregel ha vart minimum ett år. 

Legemidler som blant annet cellegift er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen. 

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

4. Nedsatt evne til å ivareta tannhelsen

Personer som har sterkt nedsatt evne til å ivareta tannhelsen over tid som følge av varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne kan få stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med tannlegen din og hør om du kan ha rett til å få dekket tannbehandling fra HELFO. Tannlegen trenger ofte en legeerklæring fra kreftlege for å kunne foreta en riktig vurdering.

Støtte til tannbehandling gis etter offentlige takster som er vedtatt av Stortinget. Takstene er ofte lavere enn de prisene tannlegene tar. Det vil si at «full dekning» ikke alltid betyr at hele tannbehandlingen dekkes, og du må regne med å betale et mellomlegg. Det kan i tillegg være store prisforskjeller hos de ulike tannlegene. Forbrukerrådet har en nettportal for sammenligning av tannlegepriser. Du kan be om et prisoverslag fra tannlegen eller flere tannleger og du kan bytte tannlege hvis du ikke er fornøyd.

Dersom tannlegen har avtale om direkte oppgjør med HELFO betaler du kun mellomlegget (egenbetalingen). De fleste tannleger har en slik avtale. 

Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør må du selv legge ut og søke HELFO om refusjon i etterkant. Det er tannlegen som søker på vegne av deg. Søknadsfristen er seks måneder etter avsluttet behandling. Dersom det er flere behandlinger over tid bør du derfor søke underveis. 

Det er mulig å få tannbehandling i annet EU/EØS land på samme vilkår som i Norge.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte HELFO på telefon 800HELSE (80043573). Du finner også informasjon og tannbehandling og rettigheter på helsenorge.no.

Tannlegeforeningen har også pasientinformasjon på sine nettsider samt en informasjonstjeneste "Tannlegen hjelper deg" (se pasientinformasjonen for kontaktinformasjon og åpningstider).

Offentlig tannhelsetjeneste

Noen grupper får gratis tannbehandling i den offentlige tannklinikken der du bor eller oppholder deg:

 • Barn opp til 18 år får dekket tannbehandling, bortsett fra tannregulering.
 • Ungdom 19 - 20 år får dekket 75 % av tannbehandlingen.
 • Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder.
 • Psykisk utviklingshemmede får dekket tannbehandling, bortsett fra tannregulering
 • Flyktninger og asylsøkere på statlig mottak kan få dekket nødvendig akutt tannbehandling
 • Innsatte i fengsel kan få dekket nødvendig akutt tannbehandling
 • Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer eller er under LAR-behandling 

Har du dårlig råd og ikke kommer under unntakene for dekning av tannbehandling eller ikke klarer å dekke egenbetalingen kan du søke NAV om økonomisk sosialhjelp til tannlegeutgiftene. 

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Du som har dårlig økonomi som følge av sykdom og behandling kan få innvilget støtte fra Kreftforeningen.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med tannbehandlingen kan du klage. Les mer om klagemuligheter for tannbehandling hos helsenorge.no.