Arbeidsavklaringspenger

Dersom du har brukt opp sykepengerettighetene dine og fortsatt er syk, eller du ikke har rett til sykepenger, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP).

Kan jeg få arbeidsavklaringspenger?

Du går ikke automatisk over på arbeidsavklaringspenger når sykepengene går ut. Det er derfor viktig å søke i god tid.

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger er hovedregelen at arbeidsevnen din må være nedsatt med minst 50 prosent og at du har behov for behandling eller hjelp fra NAV for å bedre arbeidsevnen. Målet er å skaffe eller beholde arbeid.

Les mer om arbeidsavklaringspenger på nav.no.

Hva kan jeg få og hvor lenge?

Arbeidsavklaringspenger utgjør 66 prosent av inntekten din året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller gjennomsnittet av de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt. Du skal få den beste beregningen. Maksimal beregningsgrunnlag er 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. For mange utgjør arbeidsavklaringspengene 66 prosent av sykepengene.

Arbeidsavklaringspenger utbetales på grunnlag av meldekort du sender hver 14. dag. På meldekortet oppgir du arbeid og aktivitet (for eksempel behandling) for den aktuelle perioden (meldeperioden).

Du sikres en minsteytelse dersom du har lavt inntektsgrunnlag, ikke har hatt inntekt eller får nedsatt arbeidsevne før fylte 25 år. Forsørger du barn under 18 år eller du har bidragsplikt kan du få barnetillegg.

I forbindelse med arbeidsrettet utredning eller tiltak som er godkjent av NAV kan du i enkelte tilfeller ha rett til tilleggsstønader til læremidler, reiseutgifter, barnetilsyn og lignende. Les mer om tilleggsstønader på nav.no.

Du kan som hovedregel ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år. Perioden kan forlenges i inntil 2 år for eksempel fordi man på grunn av sykdom/skade først kunne begynne i tiltak/behandling etter langvarig utredning.

For mange er det tøft økonomisk å gå over på arbeidsavklaringspenger. Reduserte inntekter kan innebære at skatten din også kan reduseres. Ta kontakt med Skatteetaten eller sjekk Skatteetaten hjemmeside for informasjon og veiledning.

Arbeid og arbeidsavklaringspenger

Hvis du jobber inntil 60 prosent vil du få redusert utbetalingen din. Arbeider du mer enn 60 prosent, vil arbeidsavklaringspengene og eventuelt barnetillegg falle helt bort for den aktuelle meldeperioden.

Hvis du er nær ved å komme tilbake i fullt arbeid kan du jobbe inntil 80 prosent, og samtidig motta 20 prosent arbeidsavklaringspenger i inntil ett år. Dette må avklares med NAV på forhånd, og det skal godkjennes i aktivitetsplanen din.

Du kan søke om fritak fra å sende meldekort i perioder hvis det er særlig vanskelig for deg å følge opp, for eksempel på grunn av helsetilstanden din. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt hvis dette er aktuelt for deg.

Les mer om hvordan du fyller ut meldekortet på nav.no.

Klagerettigheter

Har du fått avslag på en ytelse, eller det er andre feil ved vedtaket, kan du klage. Det er viktig at klagefristen overholdes. Les derfor all informasjonen i vedtaket nøye. Du kan også klage dersom du har hatt en dårlig opplevelse med NAV. Les mer om klage og tilbakemelding på nav.no.

Tjenestepensjon og forsikring

Ved sykdom kan du også har rett til utbetalinger fra din tjenestepensjonsordning eller private forsikringer. Tjenestepensjonsordningene kan ha andre vilkår for ytelser enn det folketrygdloven har. Du kan ha rettigheter på grunnlag av nåværende og/eller tidligere arbeidsforhold. Les mer om tjenestepensjonsordning på nav.no

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21Om rådgivningstjenesten

Inntekt under sykdom

Dersom du blir syk kan du ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Var dette nyttig?