Arbeidsavklaringspenger

Hvis du har brukt opp sykepengerettighetene dine og fortsatt er syk eller under behandling, eller du ikke har rett til sykepenger, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP).

Du går ikke automatisk over på arbeidsavklaringspenger når sykepengene går ut, så du må søke om dette. NAVs saksbehandlingstid er på cirka 8–12 uker i de fleste fylker.

Vilkår

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må du:

 • være mellom 18 og 67 år
 • som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene
 • arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade
 • ved yrkesskade/yrkessykdom må arbeidsevnen være nedsatt med minst 30 prosent
 • det må være utsikter til bedring gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging fra NAV. Hovedmålet er at du skal komme tilbake til arbeid.
 • du kan også få arbeidsavklaringspenger i inntil 8 måneder mens du vurderes for uføretrygd

Du kan få arbeidsavklaringspenger når du gjennomfører aktiviteter for å komme i arbeid som:

 • medisinsk behandling/rehabilitering
 • arbeidsrettede tiltak
 • annen oppfølging fra NAV
 • når du trapper opp arbeidsinnsatsen din etter sykdom
 • som student under medisinsk behandling før du skal tilbake til studiet

Du kan som hovedregel ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år. Perioden kan forlenges i inntil 2 år når du:

 • på grunn av sykdom/skade først kunne begynne i tiltak/behandling etter langvarig utredning
 • på grunn av sykdom/skade ikke kunne kombinere behandling og tiltak
 • du kan også få AAP i inntil to år for å fullføre et innvilget opplæringstiltak

Hva kan du få?

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntekten din året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten (vanligvis året før du ble sykemeldt), eller gjennomsnittet av de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt hvis det gir et høyere grunnlag. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (599 148 kroner) som tas med i beregningen.

Du sikres en minsteytelse på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (199 716 kroner) per år dersom du har lavt inntektsgrunnlag eller ikke har hatt inntekt. Det er også en garanter minsteytelse for de som får nedsatt arbeidsevnen sin før fylte 25 år.

Forsørger du barn under 18 år får du et barnetillegg på 27 kroner per barn per dag. Du kan også få barnetillegg for barn som du har bidragsplikt for.

Hvis du fyller vilkårene for både sykepenger og arbeidsavklaringspenger, kan du velge den høyeste ytelsen.

For mange er det tøft økonomisk å gå over på arbeidsavklaringspenger. Reduserte inntekter kan innebære at skatten din også kan reduseres. Ta kontakt med Skatteetaten eller sjekk Skatteetaten hjemmeside for informasjon og veiledning. Her kan du få flere råd om privatøkonomi.

Tilleggsstønader

I forbindelse med arbeidsrettet utredning eller tiltak som er godkjent av NAV kan du i enkelte tilfeller ha rett til tilleggsstønader til dekning av:

 • læremidler
 • daglige reiseutgifter
 • reiser til obligatoriske samlinger
 • utgifter til hjemreiser
 • flytteutgifter
 • barnetilsyn
 • ekstrautgifter til bolig
 • utgifter til pleie og tilsyn av familiemedlemmer

Les mer om tilleggsstønader og hvordan du søker.

Meldekort

Arbeidsavklaringspenger utbetales på grunnlag av meldekortet du sender hver 14. dag. Meldekortet må fylles ut og sendes til rett tid, hvis ikke kan du miste utbetalingen for den aktuelle perioden. Det er derfor viktig å avklare med NAV hvordan du skal fylle ut meldekortene i tilfeller der du for eksempel har arbeidsinntekt, omsorgsstønad fra kommunen, skal ha ferie, eller blir syk i tiltak du følger. Les mer om hvordan du fyller ut meldekortene.

Du kan søke om fritak fra å sende meldekort i perioder hvis det er særlig vanskelig for deg å følge opp, for eksempel på grunn av helsetilstanden din. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt hvis dette er aktuelt for deg.

AAP og arbeid

Mange mottar AAP mens de gradvis trapper opp arbeidet på arbeidsplassen sin. Hvis du arbeider inntil 60 prosent vil du få redusert utbetalingen din. Arbeider du mer enn 60 prosent, vil AAP falle helt bort for den aktuelle meldeperioden.

Hvis du er nær ved å komme tilbake i fullt arbeid kan du jobbe inntil 80 prosent, og samtidig motta 20 prosent arbeidsavklaringspenger i inntil ett år. Dette må avklares med NAV på forhånd, og det skal godkjennes i aktivitetsplanen din.

Klagerettigheter

Har du fått helt eller delvis avslag på en ytelse, eller det er andre feil ved vedtaket, kan du klage. Klagefristen vil normalt være tre eller seks uker og det er viktig at denne overholdes. Les derfor all informasjonen i vedtaket nøye. Du kan få en fullmektig til å hjelpe deg om nødvendig. Dette kan være et familiemedlem, en venn eller en advokat. Du kan også få hjelp hos NAV.

Ferie og feriepenger

Noen ytelser fra NAV gir rett til ferie og/eller feriepenger. På nav.no kan du se hvem som har rett til feriepenger, og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Tjenestepensjon og forsikring

Ved sykdom kan du også undersøke om du har rett til utbetalinger fra pensjonskasser (SPKKLP) eller private forsikringer, uavhengig av om du mottar ytelse fra NAV. Pensjonskassene kan ha andre vilkår for å få ytelser enn reglene i folketrygdloven. Du kan ha rettigheter på grunnlag av nåværende og/eller tidligere arbeidsforhold.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Inntekt under sykdom

Dersom du blir syk kan du ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Mer om økonomi og rettigheter

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?