Arbeidsavklaringspenger

Hvis du har brukt opp sykepengerettighetene dine og fortsatt er syk, eller du ikke har rett til sykepenger, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Målet er å beholde eller skaffe arbeid etter sykdom.

Vilkår

Du går ikke automatisk over på arbeidsavklaringspenger når sykepengene går ut, så du må søke om dette. Saksbehandlingstiden for arbeidsavklaringspenger er cirka 8–12 uker i de fleste kommuner. Les mer om saksbehandlingstider i NAV på nav.no. Det er derfor viktig å søke i god tid før sykepengene går ut.

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må du:

 • være mellom 18 og 67 år
 • som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste fem årene
 • arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade
 • ved yrkesskade/yrkessykdom må arbeidsevnen være nedsatt med minst 30 prosent
 • det må være utsikter til bedring gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging fra NAV. Hovedmålet er at du skal beholde eller skaffe arbeid
 • du kan også få arbeidsavklaringspenger i inntil 8 måneder mens du vurderes for uføretrygd

Du kan få arbeidsavklaringspenger når du gjennomfører aktiviteter som:

 • medisinsk behandling/rehabilitering
 • arbeidsrettede tiltak
 • annen oppfølging fra NAV
 • når du trapper opp arbeidsinnsatsen din etter sykdom
 • som student under medisinsk behandling før du skal tilbake til studiet

Du kan som hovedregel ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år. Perioden kan forlenges i inntil 2 år dersom du:

 • på grunn av sykdom/skade først kunne begynne i tiltak/behandling etter langvarig utredning
 • på grunn av sykdom/skade ikke kunne kombinere behandling og tiltak
 • skal fullføre et innvilget opplæringstiltak

Hva kan du få?

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntekten din året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller gjennomsnittet av de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt. For mange utgjør dette 66 prosent av sykepengene. Du skal få den beste beregningen. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp som tas med i beregningen. Dersom du fyller vilkårene for både sykepenger og arbeidsavklaringspenger, kan du velge den høyeste ytelsen.

Du sikres en minsteytelse på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp per år dersom du har lavt inntektsgrunnlag eller ikke har hatt inntekt. Det er også en garantert minsteytelse for de som får nedsatt arbeidsevnen sin før fylte 25 år. Forsørger du barn under 18 år får du et barnetillegg på 27 kroner per barn per dag. Du kan også få barnetillegg for barn som du har bidragsplikt for.

For mange er det tøft økonomisk å gå over på arbeidsavklaringspenger. Reduserte inntekter kan innebære at skatten din også kan reduseres. Ta kontakt med Skatteetaten eller sjekk Skatteetaten hjemmeside for informasjon og veiledning. Her kan du få flere råd om privatøkonomi.

Les mer om beregning av arbeidsavklaringspenger på nav.no.

Tilleggsstønader

I forbindelse med arbeidsrettet utredning eller tiltak som er godkjent av NAV kan du i enkelte tilfeller ha rett til tilleggsstønader til dekning av:

 • læremidler
 • daglige reiseutgifter
 • reiser til obligatoriske samlinger
 • utgifter til hjemreiser
 • flytteutgifter
 • barnetilsyn
 • ekstrautgifter til bolig
 • utgifter til pleie og tilsyn av familiemedlemmer

Les mer om tilleggsstønader på nav.no.

Meldekort

Arbeidsavklaringspenger utbetales på grunnlag av meldekort du sender hver 14. dag. På meldekortet oppgir du arbeid og aktivitet (for eksempel behandling) for den aktuelle perioden (meldeperioden). Meldekortet må fylles ut og sendes til rett tid, hvis ikke kan du miste utbetalingen for den aktuelle perioden. Det er derfor viktig å avklare med NAV hvordan du skal fylle ut meldekortene i tilfeller der du for eksempel har arbeidsinntekt, omsorgsstønad fra kommunen, skal ha ferie, eller blir syk i tiltak du følger.

Les mer om hvordan du fyller ut meldekortet på nav.no.

Du kan søke om fritak fra å sende meldekort i perioder hvis det er særlig vanskelig for deg å følge opp, for eksempel på grunn av helsetilstanden din. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt hvis dette er aktuelt for deg.

AAP og arbeid

Mange mottar AAP mens de gradvis trapper opp arbeidet på arbeidsplassen sin. Hvis du arbeider inntil 60 prosent vil du få redusert utbetalingen din. Arbeider du mer enn 60 prosent, vil AAP og eventuelt barnetillegg falle helt bort for den aktuelle meldeperioden.

Hvis du er nær ved å komme tilbake i fullt arbeid kan du jobbe inntil 80 prosent, og samtidig motta 20 prosent arbeidsavklaringspenger i inntil ett år. Dette må avklares med NAV på forhånd, og det skal godkjennes i aktivitetsplanen din.

Klagerettigheter

Har du fått helt eller delvis avslag på en ytelse, eller det er andre feil ved vedtaket, kan du klage. Klagefristen vil normalt være tre eller seks uker og det er viktig at denne overholdes. Les derfor all informasjonen i vedtaket nøye. Du kan få en fullmektig til å hjelpe deg om nødvendig. Dette kan være et familiemedlem, en venn eller en advokat. Du kan også få hjelp hos NAV.

Ferie og feriepenger

Noen ytelser fra NAV gir rett til ferie og/eller feriepenger. På nav.no kan du se hvem som har rett til feriepenger, og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Tjenestepensjon og forsikring

Ved sykdom kan du også undersøke om du har rett til utbetalinger fra din tjenestepensjonsordning og/eller private forsikringer. Tjenestepensjonsordningene kan ha andre vilkår for ytelser enn det folketrygdloven har. Du kan ha rettigheter på grunnlag av nåværende og/eller tidligere arbeidsforhold.

Les mer om tjenestepensjonsordning på nav.no.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Inntekt under sykdom

Dersom du blir syk kan du ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Var dette nyttig?