Grunnstønad og hjelpestønad

Du kan ha rett til grunn og/eller hjelpestønad dersom du har ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen din. Barn som har stort pleie- og tilsynsbehov kan ha rett til forhøyet hjelpestønad.

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke visse typer nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade. Ekstrautgifter betyr utgifter som friske personer ikke har. Sykdommen eller skaden må være varig. Med varig forstås 2–3 år. Du kan få grunnstønad for utgifter til:

  • drift av tekniske hjelpemidler som for eksempel rullestol og høreapparat
  • transport som for eksempel drosje eller drift av egen bil
  • førerhund
  • fordyret kosthold på grunn av spesialdiett
  • ekstraordinær slitasje på klær, sko og sengetøy på grunn av uvanlig ofte vask eller selve bruken
  • servicehund

Grunnstønad er en skattefri ytelse og blir gitt etter 6 satser. Ekstrautgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres, og de må minst utgjøre sats 1. Les mer om grunnstønad på nav.no.

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad hvis du har særskilt behov for pleie og tilsyn som følge av sykdommen. For å få hjelpestønad må pleien foregå i hjemmet og være av privat art utført av ektefelle, barn, foreldre, slekt eller venner. Særskilt pleie- og tilsynsbehov kan være både inne og ute, dag og natt. Det kan være behov for hjelp til personlig stell og hygiene, og hjelp i spisesituasjoner. Utgiftene må minst tilsvare sats 1 som regnes å utgjøre 2-2,5 timer privat pleie og tilsyn per uke.

Hjelpestønaden er en skattefri ytelse, og dekkes sats 1.

Forhøyet hjelpestønad til barn

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad. Forhøyet hjelpestønad dekkes etter ulike satser. Ved vurderingen av pleie- og tilsynsbehovet og hvilken sats som skal gis legges det vekt på:

  • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
  • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
  • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører pleien/tilsynet som er avgjørende, og ikke omfanget av utgifter til leid hjelp eller inntektstap som følge av pleiebyrden.

I Folketrygdens rundskriv om hjelpestønad står det:

“Kreftsyke barn fyller i utgangspunktet vilkårene for rett til hjelpestønad når diagnosen er stillet, jf. Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer for hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad til kreftsyke barn. Behandlingsopplegget vil i de fleste tilfelle være fastlagt, men vil variere etter krefttype og behandlingsform. I noen tilfeller varer den intensive behandlingen mindre enn ett år. Dette skal ikke være til hinder for at denne gruppen får forhøyet hjelpestønad over en periode på mindre enn ett år.”

Les mer i rundskriv: Ftrl § 6-4 og § 6-5: Retningslinjer om hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad for visse typer lidelser på nav.no

Hvis barnet dør, har foreldre til barn som har mottatt hjelpestønad i minst tre år, rett til hjelpestønad i en overgangsperiode på tre måneder etter at behovet for tilsyn og pleie opphørte.

Hjelpestønad er en skattefri ytelse, og utgjør tre ulike satser.

Du kan ha rett på omsorgsstønad eller annen hjelp fra kommunen også. Kommunen kan redusere omsorgsstønaden tilsvarende hjelpestønaden dersom begge ytelsene innvilges.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?