Tannlegeutgifter

Mange kreftpasienter får behov for tannbehandling som følge av sykdommen og behandlingen. Noen har har rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, andre kan ha rett til støtte til tannbehandling fra Helfo.

Det er 15 ulike sykdommer, skader eller tilstander som kan gi rett til støtte til tannbehandling fra Helfo. For kreftpasienter er det særlig fire som kan være aktuelle:

Dette gjelder både primærsvulster, spredning og andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjevene. I tillegg til diagnose, må sykdommen eller behandlingen av denne ha ført til behov for tannbehandling.

Dersom infeksjonsspredning fra munn/kjeve/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko kan det gis støtte til nødvendig infeksjonforebyggende tannbehandling. Risikoen må kunne sees i sammenheng med pasientens medisinske tilstand og behandling. Lege eller sykehusavdeling må dokumentere pasientens tilstand og risikovurdering før tannbehandling starter.

I tilfeller der tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes utgifter til nødvendig rehabilitering av tennene.

Legemidler som blant annet cellegift er den vanligste årsaken til munntørrhet. Dersom munntørrhet har medført økt kariesaktivitet, kan det ytes støtte til tannbehandling. Det må foreligge dokumentasjon på hyposalivasjon (munntørrhet) over tid og at dette har medført økt kariesaktivitet. Tilstanden må som hovedregel ha vart minimum ett år.

Personer som har sterkt nedsatt evne til å ivareta tannhelsen over tid som følge av varig sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne kan få støtte til tannbehandling.

Hvordan søker jeg?

Det er tannlegen eller tannpleier som er ansvarlig for å vurdere om du har rett til støtte til tannbehandling. Tannlegen trenger en legeerklæring eller uttalelse fra kreftlege eller annen spesialist for å kunne gjøre en riktig vurdering. Tannlegen eller tannpleier skal dokumentere sine vurderinger i pasientjournalen.

Støtte til tannbehandling gis etter honorartakst eller refusjonstakst. Dette er fastsatte takster. Takstene er ofte lavere enn de prisene tannlegene tar. Det kan i tillegg være store prisforskjeller hos de ulike tannlegene. Dette innebærer at du må regne med å betale noe selv. Forbrukerrådet har en nettportal for sammenligning av tannlegepriser

Noen få tannbehandlinger utløser egenandel. Denne egenandelen inngår da i opptjening til frikort for helsetjenester.

Fra 1. januar 2021 må tannlegen din ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at du skal ha rett til stønad til tannbehandling. Du må forsikre deg om dette før undersøkelse og behandling starter. Behandleren har plikt til å informere deg dersom han/hun ikke har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Denne plikten følger av helsepersonelloven paragraf 6.

For behandling som er utført eller påbegynt før 1. januar 2021, kan du ha rett til stønad til behandling selv om tannlegen eller tannpleieren ikke har direkte oppgjør med Helfo. I disse tilfellene må tannlegen eller tannpleieren vurdere om du har rett til stønad, og deretter fylle ut og signere søknadsskjema for tannbehandling. Du må selv fylle inn kontonummer og signere skjemaet, og sende det som vedlegg til digitalt skjema eller per post.

Det er mulig å få støtte til tannbehandling i annet EU/EØS land på samme vilkår som i Norge.

Du kan få dekket reise til tannbehandling som gir rett til støtte fra Helfo gjennom Pasientreiser.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Helfos veiledningstelefon på telefon 23 32 70 00.

Offentlig tannhelsetjeneste

Noen grupper kan ha rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten der de bor eller oppholder seg:

  • Barn opp til 18 år får dekket tannbehandling med unntak av tannregulering.
  • Ungdom på 19–20 år får dekket 75 prosent av tannbehandlingen.
  • Personer på institusjon eller som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn tre måneder.
  • Psykisk utviklingshemmede får dekket tannbehandling med unntak av tannregulering.
  • Flyktninger og asylsøkere på statlig mottak kan få dekket nødvendig akutt tannbehandling.
  • Innsatte i fengsel kan få dekket nødvendig akutt tannbehandling.
  • Rusmiddelmisbrukere i institusjon eller som er under LAR-behandling.
  • Eventuelle andre grupper fylkeskommunen har valgt å prioritere.

Snakk med fylkeskommunen din om du kan ha rett til gratis tannbehandling. Dersom du trenger transport må du også ta dette opp med fylkeskommunen din.

Har du dårlig økonomi kan du søke NAV om økonomisk sosialhjelp til tannbehandling.

Klage

Du kan klage på vedtaket fra Helfo. Det er også mulig å klage på tannbehandlingen du har mottatt.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?