Transportordninger

Har du særlig behov for transport for praktiske og sosiale formål, eller til og fra arbeid finnes det noen ordninger som kan avhjelpe behovet.

Du kan søke om TT-kort, grunnstønad til transport eller trygdebil.

TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er en transporttjeneste for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy.

Et TT-kort dekker et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil. Det betales egenandel for hver tur.

Hvem kan få TT-kort?

Ordningen gjelder transport i forbindelse med fritidsreiser. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for TT-ordningen, og som fastsetter kriteriene for hvem som får innvilget TT-kort. Kriteriene er vanligvis:

 • Du har redusert bevegelighet som følge av sykdommen
 • Sykdommen må antas å vare lenger enn to år (eller livet ut)
 • Du er ute av stand til å benytte kollektivtransport

Det er de medisinske forholdene som er avgjørende for søknaden. Dårlige bussforbindelser der du bor eller at du ikke kan bære tungt er ikke i seg selv nok for å få TT-kort. TT-kort skal heller ikke dekke reise til lege eller behandling, da dette er ment dekket gjennom Pasientreiser.

Hvordan søke om TT-kort?

Du finner informasjon og søknadsskjema på din kommunes- eller fylkeskommunes hjemmeside. Mange steder kan du søke elektronisk. Du kan også ta kontakt med din kommune eller fylkeskommune for informasjon og veiledning. Behovet for TT-kort må være dokumentert av lege.

Grunnstønad til transport

Du kan søke grunnstønad fra NAV til dekning av ekstra transportutgifter du har i forbindelse med sykdom eller skade. Det kan være ekstrautgifter til for eksempel drosje eller drift av egen bil.

Støtte til bil

Hvis du ikke kan benytte kollektivtransport som følge av sykdom og skade, kan du søke om bilstønad fra NAV.

Hvem kan få støtte til bil?

Du kan ha rett til støtte til bil hvis sykdommen har ført til varig funksjonsnedsettelse, du ikke kan bruke kollektiv transport, og du må ha bil for å:

 • Reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
 • Utføre din funksjon som hjemmearbeidende
 • Forhindre eller bryte en isolert tilværelse
 • Avlaste familien i tilfeller hvor funksjonsnedsettelsen fører til spesielt stor pleiebyrde og dermed kan forhindre innleggelse i helseinstitusjon

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved støtte til bil.

Det finnes ulike typer støtte til bil:

 • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning
  Du kan få tilskudd til kjøp av bil dersom du har en varig funksjonsnedsettelse og ikke kan benytte offentlig transportmiddel til arbeid og utdanning.
 • Lån til spesialtilpasset kassebil
  Bruker du rullestol eller har sterkt begrenset gangfunksjon og har behov for kassebil med heis eller rampe kan du få lån til dette.
 • Spesialutstyr og tilpasning
  Du kan søke om spesialutstyr både til trygdefinansiert bil og til privatfinansiert bil.
 • Dersom du fyller vilkårene for stønad til bil kan det også gis tilskudd til kjøreopplæring.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Praktisk hjelp

Se hvilke ordninger som kan hjelpe mennesker som rammes av kreft.

Var dette nyttig?