Studielån ved sykdom

Studielånet kan gjøres om til stipend under sykdom. Dersom du ikke kan jobbe ved sidene av studiene eller må bruke lengre tid på studiene kan du søke om ekstra støtte fra Lånekassen.

Sykestipend

Sykestipend betyr at studielån og stipend kan gjøres om til stipend dersom du er syk og ikke kan følge undervisningen. Du kan få sykestipend i inntil fire måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår. Du får ikke stipend for de første 14 dagene du er syk. Sykestipend blir gitt på etterskudd. Det må søkes om sykestipend senest seks måneder etter at undervisningsåret er avsluttet.

Det er flere vilkår for å få sykestipend:

 • Du kan bare få sykestipend for sykdomsperioder som oppstår etter at søknaden din om støtte er mottatt hos Lånekassen.
 • Du kan ikke være syk når undervisningen starter, men det kan gjøres unntak dersom du er i gang med flerårig utdanning.
 • Du må være minst 50 prosent studieufør.
 • Du kan få sykestipend selv om du får sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver. Stipendet vil da utgjøre differansen mellom sykepengene og støtten fra Lånekassen.
 • Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra NAV i den samme perioden du søker om sykestipend for.
 • Du kan også få sykestipend hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år.

Kan jeg få ytelser fra NAV?

Mange som studerer har ikke stor nok arbeidsinntekt til å få rett til sykepenger (nav.no). Det er likevel viktig å sjekke ut med arbeidsgiver/NAV om du har rettigheter. Som student kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger (nav.no) dersom du er mer enn 50 prosent syk eller studieufør. 

Forsinkelser i studiene

Blir du mer en ett år forsinket i studiene, herunder over 60 studiepoeng, mister du som hovedregel retten til lån og stipend. Du kan hente inn forsinkelsen og få rett til lån og stipend igjen ved å ta igjen det som overstiger 60 studiepoeng, for eksempel bestå eksamen.

Dersom forsinkelsen skyldes sykdom, nedsatt funksjonsevne eller fødsel kan du likevel få studielån og stipend selv om forsinkelsen utgjør mer enn 60 studiepoeng. Du må dokumentere at hele eller deler av forsinkelsen skyldes en av disse grunnene.

Disse stipendene kan også være aktuelle hvis du har blitt forsinket i studiene på grunn av sykdom:

Hva hvis jeg ikke kan jobbe ved siden av studiene?

Mange klarer å stå i en studiesituasjon, men sykdommen gjør at de ikke klarer å jobbe i tillegg til studiene. Det er mulig å søke utvidet stipend og lån dersom sykdommen og nedsatt funksjonsevne gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene. Aktuelle stipend er:

 • tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne
 • stipend og lån om sommeren

Les mer om de ulike stipendene på lanekassen.no.

Er det økonomisk behovsprøving?

Tilleggsstipend og stipend og lån om sommeren blir behovsprøvd opp mot inntekt, trygdeytelser og formue. Støtte til forsinkelse er ikke behovsprøvd, men det er en forutsetning at du ikke samtidig får trygdeytelser som er ment å dekke livsoppholdet ditt.

Nedbetaling av studielånet

Betalingsutsettelse

Du kan få betalingsutsettelse (lanekassen.no) på studielånet totalt 36 ganger (36 regninger) uten å oppgi årsak. Når du utsetter en betaling, forlenges nedbetalingstiden din på studielånet.

Sletting av renter

Lånekassen kan slette renter på lånet ditt dersom du har hatt lav inntekt (lanekassen.no) og vært i en situasjon som gir rett til sletting av renter. Situasjoner som kan gi rett til sletting av renter kan for eksempel være at du har mottatt arbeidsavklaringspenger (lanekassen.no), at du har vært helt eller delvis ute av stand til å arbeide/studere på grunn av sykdom eller har stor omsorgsbelastning i nær familie.

Du kan ha rett til betalingsutsettelse uten å bruke av de 36 utsettelsene eller utover 36 utsettelsen dersom du har brukt de opp, dersom du har rett på sletting av renter. Dersom du skal søke betalingsutsettelse bør du derfor sjekke om du også kan ha rett til rentefritak på grunn av situasjoner som nevnt over. Rentefritak gis på etterskudd. Det må søkes innen 3 år.

Sjekk om du kan få slettet renter

 • Du må ha hatt lav nok inntekt.
 • Du må ha vært i en situasjon som gir rett til til sletting av renter.
 • Har du rett til sletting av renter, har du også rett til betalingsutsettelse. Du må levere søknad på både rentefritak og betalingsutsettelse.

Hva skjer med lånet hvis du blir ufør eller dør?

Dersom du blir varig ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din. Du må være minst 50 prosent ufør. Du kan også ha rett til ettergivelse hvis du er minst 40 prosent ufør og får uføretrygd dersom du søkte om uføretrygd mens du fikk arbeidsavklaringspenger.

Uføretrygd må som hovedregel være innvilget før gjelden kan slettes. Dersom du har vært helt arbeidsufør sammenhengende i de siste seks årene, kan dette gi grunnlag for å få slettet gjeld. Det er flere vilkår som må være oppfylt for å kunne søke om sletting på dette grunnlaget.

Det er brutto årsinntekt som avgjør om du får innvilget hel eller delvis sletting av gjelden.

Les mer om inntektsgrensene og hvordan du søker om sletting hos Lånekassen

Studielånet slettes i sin helhet ved dødsfall (lanekassen.no).

Kvinne med headset.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Arbeid og utdanning

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?