Hva er en individuell plan?

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg å sette langsiktige og viktige personlige mål for hvordan du og familien din skal leve med kreftsykdommen. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Er det barnet i familien som er kreftsyk, gjelder planen også foreldrene. På samme måte må en plan for kreftsyke foreldre med små barn, også gjelde barnas behov.

Få hjelp fra en kreftkoordinator I mange kommuner er det en kreftkoordinator som kan se til at du får den hjelpen du trenger.

Hvem kan få individuell plan?

Alle som har behov for langvarige, koordinerte tjenester har rett til en individuell plan dersom de ønsker det. IP kan være aktuelt i alle sykdomsfaser, under behandling, rehabilitering, i livets sluttfase eller ved seneffekter av kreftsykdom og behandling. Planen bør ha med familieperspektivet særlig i småbarnsfamilier der enten barnet eller en forelder er syk.

IP er en rettighet, men ikke en plikt. Det innebærer at offentlig ansatte har plikt til å hjelpe deg med å lage en IP hvis du ønsker det. Det at du får en plan betyr likevel ikke at du automatisk har rett til de ulike hjelpeordningene.

Hvorfor er individuell plan bra å ha?

En IP kan gjøre det lettere å tenke langsiktig og tydeliggjør ansvar for dem du skal samarbeide med for å nå målene dine. IP hjelper både deg og hjelpeapparatet til å bli mer fokuserte og målrettede. Du har krav på en koordinator noe som vil forenkle kontakten med hjelpeapparatet og gjøre situasjonen din mer oversiktlig – for både deg og ansvarsgruppen din.

IP kan ha varighet over flere år, eller kortere tidsrom. Planperiodens varighet avgjøres av deg og koordinator, ut fra dine målsettinger. Ofte må planen endres underveis, det kan for eksempel hende noen i ansvarsgruppen slutter eller nye behov melder seg.

Hvem skal hjelpe deg å lage din individuelle plan?

Ved utarbeidelse av IP dannes en ansvarsgruppe som består av personer det er naturlig å samarbeide med for å nå målene dine. Du selv eller en pårørende, kreftsykepleier i kommunen, fastlegen og NAV kan være naturlig å ha med i en ansvarsgruppe. Ett av medlemmene i ansvarsgruppen er koordinator for planen, og din faste kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at du får informasjon og har reell innflytelse i prosessen.

Hvordan søker du?

Du kan selv ta initiativ til å få en IP ved å ta kontakt med en i hjelpeapparatet, gjerne en du kommuniserer godt med. Det kan være legen din, sykepleier, sosionom på sykehuset, fastlegen, sykepleier eller NAV på hjemstedet. Tenk gjennom hva du trenger hjelp til. Det kan være alt fra fysisk opptrening, kost og ernæring, hjelp til familien og det praktiske i hjemmet, økonomi eller hjelp til å komme tilbake til arbeid.

Ansatte i helse- og sosialtjenesten har ansvar for å sikre at planen blir utarbeidet, dersom du ønsker det og ber om det. Du kan søke skriftlig om en plan. Kommunen din har søknadsskjema.

Les om individuell plan hos Helsedirektoratet.